ในกิจกรรมวันที่ 6 ก.พ. 2550 ยังมีอีก 1 กิจกรรมที่จัด คือ การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่ง คือ GotoKnow.org โดยคุณสุคนธ์ ประดุจกาญจนา จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้ QAC ได้บันทึกประสบการณ์งานประจำ ซึ่งอาจแฝงเคล็ดลับความสำเร็จสื่อสารให้ผู้อื่นได้ทราบ ทำให้เกิดการต่อ ยอดความรู้จากผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น มอ.กำลังพัฒนา Communication Platform เพื่อสื่อสารในองค์กรชื่อ Website http:///Share.psu.ac.th สำหรับผู้ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะใน มอ.ด้วยกัน เมื่อบรรยายจบ คุณสุคนธ์ ก็ได้สาธิตวิธีการสมัครสมาชิก พร้อมสาธิตให้ชมบาง blog ของชาว มอ. เช่น คุณกันยปริณ คุณเมตตา และเชิญชวน QAC ที่สนใจ สมัครสมาชิก QAC ซึ่งสมาชิกบางท่านก็เป็น Blogger อยู่แล้ว เราได้ผู้ร่วมนำร่องเป็นสมาชิกใหม่ 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ และ คุณอภิษฎา พิศสุวรรณ QMR และ QAC จากคณะพยาบาล สำนักงานประกันคุณภาพวางแผนที่จะใช้ Share.psu.ac.th เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารด้านประกันคุณภาพกับประชาคม มอ. คงต้องช่วยกันคิดว่าจะมีกลยุทธ์ (กลเม็ด เคล็ดลับ) อย่างไร ? จึงจะทำให้ webblog ที่เกิด และมีชีวิต (active) โดยพวกเราเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและ ในวงกว้าง ช่วยกันแนะนำกันมาเยอะ ๆ นะคะ