การประเมินทักษะทางภาษา (16)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (15)  
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  ซึ่งประกอบด้วย  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)  การทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)   การทดสอบรับข้อมูล (Perception)    การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages)  การเขียนตามคำบอก  (Dictation) 
2.  การทดสอบทักษะการพูด  วิธีการทดสอบทักษะพูด  เพื่อความเข้าใจ  และทักษะพูดในขั้นสื่อสาร  แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  การพูดที่มีการควบคุม  และ  การพูดโดยอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง   
วันนี้ครูอ้อยจะขอกล่าวถึง...การพูดโดยอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง   มีวิธีการทดสอบ  ดังนี้  
     1)  ให้นักเรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด  ถ้าเป็นระดับเริ่มเรียนอาจให้คำสั่งเป็นภาษาแม่ 
     2)  ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆ  
     3)  ให้นักเรียนพูดตามหัวข้อที่กำหนดให้  ครูอ้อยจะให้หลายๆหัวข้อ  เพระนักเรียนอาจจะคล่องในหัวข้อหนึ่งมากกว่าหัวข้อหนึ่ง  ก็เป็นได้ 
     4)  นักเรียนบรรยายวัตถุอย่างหนึ่ง  โดยใช้ภาษาที่เรียน  ถ้าเป็นระดับกลาง  วัตถุนั้นอาจจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก  แต่ถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้น  อาจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น 
     5)  ให้พูดเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเอง  โต้แย้ง  ปฏิเสธ  พูดหักล้างข้อโต้แย้ง 
     6)  การสนทนาและสัมภาษณ์  เป็นวิธีการทดสอบทักษะพูด  ที่เหมาะสม  นิยมใช้  และเป็นธรรมชาติมากที่สุด  แบบสอบสมรรถภาพทางการพูด  จะเป็นแบบสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษา  ตามหน้าที่หรือความสามารถในการสื่อสาร  ก็ต่อเมื่อแบบสอบนั้น  ให้โอกาสแก่ผู้เข้าสอบ  ในการแสดงความสามารถที่จะเรียบเรียง  ส่วนประกอบต่างๆของคำพูดให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม  เนื้อหาในการสัมภาษณ์  ควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียน 
     7)  ให้พูดเสนอข้อมูลจากสื่อต่างๆ  เช่น  บทความ  ภาพ  ภาพประกอบบทความ 
     8)  ให้พูดสรุปจากเอกสาร 
     9)  ให้พูดเชิงวิเคราะห์  โดยนำเสนอหน้าชั้น 
ครูอ้อยขอจบบันทึกแค่นี้นะคะ  ต้องไปเขียนบันทึกอีกบล็อกหนึ่งค่ะ  สำหรับบันทึกนี้คราวหน้าครูอ้อยจะเขียนเรื่อง  กิจกรรมที่ใช้วัดความสามารถทางการพูด  ค่ะ  โปรดติดตามอ่านนะคะ  ขอบคุณค่ะ
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 77664, เขียน: 10 Feb 2007 @ 19:04 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)