"อุดมศึกษาถึงจุดเปลี่ยน"   คือ ข้อสรุปของ  รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์    รองอธิการบดี  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์   ในคำกล่าวปิดการประชุมเรื่อง   "การสร้างการใช้   และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสังคมไทย"   ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เมื่อวันที่  ๖ ก.พ. ๕๐

          ข้อสรุปนี้ เข้าใจยากสำหรับผู้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในวันนั้น   ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง  "การสร้างและใช้ความรู้ในสังคมไทย"   โดยผม และตามด้วยการอภิปรายกลุ่ม  เรื่อง "การเผยแพร่ความรู้ : เทคนิคการเขียน และการนำเสนอผลงานเพื่อคุณภาพ  และการตีพิมพ์"  โดย  ศ.ดร.นราศรี   ไววนิชกุล   บรรณาธิการ  Sasin Journal of Management,   ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร   สวัสดิวัตน์   บรรณาธิการ  Science Asia,   ศ.ดร.สุวิมล   ว่องวาณิช   บรรณาธิการวารสารวิธีวิทยาการวิจัย,  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์   สมบัติสมภพ   หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย,   รศ.ดร.ไพฑูรย์   สินลารัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์,   และ อ.ดร.สุรเดช   โชติอุดมพันธ์   รองบรรณาธิการวารสาร Manusya

          จากสาระทั้งหมด   รศ.ดร.ไพฑูรย์   จึงสรุปว่า  อุดมศึกษาไทยพ้นยุคลอกความรู้จากต่างประเทศมาสอนนิสิตนักศึกษาแล้ว   เราจะต้องสร้างความรู้ขึ้นใช้เองในทุกๆ ด้าน   รวมทั้งใช้ในการสอนนิสิตนักศึกษาด้วย

          เป็นยุคที่อุดมศึกษาไทยต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม   จากวัฒนธรรมรับความรู้   รับความรู้จากฝรั่ง   เอามาส่งต่อให้เด็ก   เปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมสร้างความรู้   อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสร้างความรู้  

          วิถีชีวิตของอาจารย์จะต้องเปลี่ยนไป

วิจารณ์   พานิช
๖ ก.พ. ๕๐