SAR ON BLOG : 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 10  ภารกิจหลัก 

ปฏิบัติการที่ดี

     สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ 

10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 


ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที่ดี

มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง     

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการที่     สามารถตรวจสอบได้
10.5.1(1) ใบเบิกวัสดุ RT
10.5.1(2) ใบเบิกวัสดุ MT
10.5.1(3) ใบเบิกวัสดุ PT
10.5.1(4) ใบเบิกวัสดุ CVT
10.5.1(5) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ RT
10.5.1(6) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ MT
10.5.1(7) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ PT
10.5.1(8) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ CVT
  
2. มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ10.5.2 (1) แบบประเมินการควมคุมภายใน RT
10.5.2 (2) แบบประเมินการควมคุมภายใน MT
10.5.2 (3) แบบประเมินการควมคุมภายใน PT
10.5.2 (4) แบบประเมินการควมคุมภายใน CVT
  
 3. มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้ 10.5.3(1) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ RT
10.5.3(2) รายการครุภัณฑ์ประจำห้องภาควิชารังสีเทคนิค
10.5.3(3) \\10.34.5.11\Data-Online\งานการเงินและพัสดุ\ที่อยู่บริษัทเพื่อติดต่อซื้อวัสดุ
10.5.3(4) สัมภาษณ์นักวิทย์ (MT)
10.5.3(5) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ (PT)
10.5.3(6) สัมภาษณ์นักกายภาพบำบัด
10.5.3(7) แบบ check list_CVT   
  
 4. มี (3) + มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ10.5.4 (1) แบบสอบถามความพึงพอใจขอนิสิตต่องานห้องปฏิบัติการ
10.5.4 (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่องานห้องปฏิบัติการ
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา -


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : นางสาวสุทธิวรรณ มีแท่ง  โทร. 6517
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ  โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 4ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
- งานห้องปฏิบัติการได้มีการจัดระบบการควบคุมการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มาใช้บริการของห้องปฏิบัติการทั้ง 4 ภาควิชา
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :- ปัจจัยเกื้อหนุนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการไม่เพียงพอ
โอกาส O :- คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน
จุดอ่อน W :-
จุดแข็ง S :- มีเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการครบทั้ง 4 ภาควิชา
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- นำผลจากการประเมินความพึงอใจของผู้มารับบริการงานห้องปฏิบัติการมาปรับปุงการให้บริการต่อไป

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4

ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

         

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                                    <NEXT>  /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77398, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:29 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อเสนอแนะ :

           1. ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานห้องปฏิบัติการ ควรคำนวณผลเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย เช่นเดียวกับดัชนีอื่นๆ จากหลักฐานที่นำมาแสดงเป็นค่าความถี่ที่ไม่ได้คำนวณร้อยละ 

           2. ควรให้คณาจารย์ทั้ง 4 ภาควิชาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่องานห้องปฏิบัติการร่วมกับนิสิตด้วย เนื่องจากเป็นผู้รับบริการเช่นกัน

เขียนเมื่อ 
กิจกรรมในปีต่อไป คือ ให้คณาจารย์ทั้ง 4 ภาควิชาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่องานห้องปฏิบัติการร่วมกับนิสิต