องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก 

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ     
     

10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 

ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

ปฏิบัติการที่ดี

ให้บริการคำปรึกษาและประสานงานแก่นิสิต คณาจารย์ด้านการลงทะเบียน ระเบียบการศึกษา หลักสูตร ตารางการเรียนการสอน / การฝึกปฏิบัติ / การฝึกงานของนิสิตอย่างถูกต้อง ให้บริการการติดตามและประเมินหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิต ร่วมกับภาควิชา สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

     

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง

1.มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้
ได้รับทราบทันเวลา 

10.4.1 (1) ปฏิทินการศึกษา

10.4.1 (2)  ตารางสอนภาคต้น/ปลาย ปีการศึกษา 2549

10.4.1 (3) โครงการฝึกงาน

10.4.1 (4)  คู่มือนิสิต

  
2. มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอน และผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา        อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด 10.4.2 (1) ผลประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

10.4.2 (2)  ผลการเรียนของนิสิต
  
 3. มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และ
ให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับบริการ  

10.4.3 (1) เว็บไซด์คณะสหเวชศาสตร์
10.4.3 (2) จุดรับแบบฟอร์มในงานบริการการศึกษา
               (หน้าห้องงานบริการการศึกษา)   

  
4.มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
10.4.4  ผลการประเมินงานบริการการศึกษา
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 10.4.5  ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้รับบริการ


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :  นางสาววราภรณ์ พยัตตพงษ์ โทร. 6238
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นายชรินทร์  ร่วมชาติ  โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 5ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
งานบริการการศึกษาจัดทำปฎิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสะดวกในการจัดตารางสอนลงโปรแกรม Reg. รวมทั้งโครงการฝึกงานของนิสิต 4 ภาควิชา มีคู่มือนิสิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนสำหรับนิสิต จัดทำประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา   ติดตามผลการเรียนของนิสิตร่วมกับภาควิชา และนำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ จุดรับแบบฟอร์มในการขอรับบริการมีหน้าห้องงานบริการการศึกษา ,Website งานบริการการศึกษา  คณะสหเวชศาสตร์ และใน Data  online เพื่อให้นิสิตสะดวกในการขอรับบริการ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประเมินผลงานของงานบริการการศึกษา และนำผลประเมินมาปรับปรุงในการบริการให้ตรงกับความ ต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :

-การจัดทำ ตารางสอน ต้องรอจากมหาวิทยาลัย และคณะอื่นๆ ที่จัดการเรียนการสอนให้ ทำให้การทำงานค่อนข้างติดขัด และล่าช้า
-มหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลจากรายการประเมินตนเอง (SAR)ในเวลาเร่งรัดเกินไป เนื่องจากงานบริการการศึกษาต้องรอจนปีการศึกษาเรียบร้อยก่อนจึงจะให้ข้อมูลได้ดีมีประสิทธิภาพ

โอกาส O :

- งานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการประเมินการสอนอาจารย์โดยนิสิต ในระบบ www.reg.nu.ac.th
-คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับนิสิตช่วยโครงการประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ทำให้ได้ผลประเมินด้านการเรียนการสอนทันต่อเวลา

จุดอ่อน W :-
จุดแข็ง S :-มีนักวิชาการศึกษาประจำในแต่ละภาควิชา จึงสามารถให้คำปรึกษานิสิตแต่ละภาควิชาได้สะดวกขึ้น
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ คณะสหเวชศาสตร์
- ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมคุณธรรมและบุคลิกภาพของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
- ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547-2548

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5

                                                                      

ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

         

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

<NEXT>   /<สารบัญ>