SAR ON BLOG : 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน


 

9.1 การประกันคุณภาพภายใน

9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

   

ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก 9.2.1 บันทึกจาก Blog : การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
  
 2. มี (1) + มีความพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอกหน่วยงาน

9.2.2 (1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน

9.2.2 (2) บันทึกจาก Blog : รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ครั้งที่ 1

9.2.2 (3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

  
3. มี (2) + มีการพัฒนาสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ9.2.3 (1)  บันทึกจาก Blog : ภาพบรรยากาศการเปิดงาน Big Cleaning Day 2006
9.2.3 (2) บันทึกจาก Blog : ภาพเบื้องหลังคนทำ 5 ส.
  
 4. มี (3) + มีการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจ 9.2.4 บันทึกจาก Blog : ทบทวนแผนดำเนินงาน
  
5. มี (4) + บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง “คุณภาพ” และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน


9.2.5 (1) บันทึกข้อมูลจาก Blog : จิตสำนึกในคุณภาพ

9.2.5 (2) บันทึกจาก Blog : ไม่เบิกค่าล่วงเวลา

  


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : P   นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์    โทร. 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :     นายชรินทร์  ร่วมชาติ ทร. 6228
ปีที่แล้ว : 5ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
 - สำนักงานเลขานุการมีการพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเอง จากการจัดทำเป็นรูปเล่ม มาเป็นรูปแบบ Blog เพื่อเอื้ออำนวจในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  มีการพัฒนาจากงานประจำมาสุ๋งานวิจัยสถาบัน
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T : - การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของสำนักงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ของคณะ
โอกาส O :- คณะฯ เอื้อเวลาและสนับสนุนให้บุคลากร ได้มาพบปะเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากภายนอกหน่วยงาน
- คณะฯ จัดให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานที่ บ. NOK ซึงเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีการทำกิจกรรม 5 ส. ได้อย่างดีเยี่ยม
จุดอ่อน W :-
จุดแข็ง S :- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระหว่างผู้รับผิดชอบในแต่ละดัชนีกับบุคลากรในงาน
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - นำผลจากงานวิจัยสถาบันมาพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเองบน Blog เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ
      
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                                                   
                                                                           

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

- อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

<NEXT>  /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77392, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:18 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณะกรรการตรวจประเมิน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินปีนี้ : 5
ข้อสังเกต    สำนักงานเลขานุการมีการใช้การวิจัยสถาบันมาพัฒนาผลการดำเนินงานตาม
                    พันธกิจ
 ข้อเสนอแนะ   ใช้ข้อเสนอและจากคณะกรรมการในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านๆ
                     มามากำหนดเป็นหัวข้อโครงการวิจัยสถาบันในปีต่างๆต่อไปและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน