องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษา พึงจัดวางระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารมาใช้ มีโครงสร้างและระบบที่สนับสนุนพันธกิจหลัก ซึ่งได้แก่การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ


 

7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 

7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน 

7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร


ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษา มีระบบการสรรหา พัฒนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ มีการประเมินบุคลากร และพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร7.3.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
 2. มี (1) + มีระบบ การได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่าง ๆ7.3.2(1) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ
 7.3.2(2) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
3. มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล7.3.3(1)  ประกาศคณะสหเวชศาสตร์  เรื่อง การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
  7.3.3(2) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนของคณะสหเวชศาสตร์ 
4. มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร7.3.4 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย7.3.5(1) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2550
 7.3.5 (2) บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ และผลการประเมินพฤติกรรมที่สนับสนุนการทำงาน


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :   นางสาวนิตยา  รอดเครือวัลย์    โทร. 6233
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวสุพรรษา มะริด   โทร.  6237
ปีที่แล้ว : 5ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานเลขานุการมีการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายการบริหารของคณะ มีสวัสดิการเกื้อกูลของสำนักงานและของคณะ ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีการประเมินบุคลากรในรูปแบบ 360 องศา โดยประเมินจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :- การบริหารบุคลากรในระบบราชการ มีหลายประเภทอาทิเช่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ในการบริหารงานบุคคล
โอกาส O :- คณะมีการจัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ทำให้การบริหารบุคคลมีแนวทางที่ชัดเจน
- คณะมีการกำหนดค่านิยมร่วม (AHS Core Values) ให้บุคลากรยึดถือร่วมกันในการดำเนินงาน ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารงานบุคคล
- คณะมีสวันดิการและผลปรโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
จุดอ่อน W :- การติดตามผลการประเมินที่ควรปรับปรุงแก้ไข ยังขาดความชัดเจน
จุดแข็ง S :- บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมมในการประเมินเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ในฐานะเพื่อนร่วมงาน
- บุคลากรทุกคนรับทราบผลการประเมินที่ควรปรับปรุงแก้ไข ยังขาดความรับผิดชอบ
- ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และงานที่รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การหาแนวทางในการสร้างระบบกลไกติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
                                         
       
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                                   

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย


<NEXT>  /<สารบัญ>