SAR ON BLOG : 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษา พึงจัดวางระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารมาใช้ มีโครงสร้างและระบบที่สนับสนุนพันธกิจหลัก ซึ่งได้แก่การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ


 

7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 

7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน 

7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร


ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษา มีการกำหนดโครงสร้าง และระบบการบริหารที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และพันธกิจของสถาบัน มีระบบการสรรหา พัฒนาและประเมินผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณธรรม จริยธรรม


เกณฑ์การตัดสิน หลักฐานอ้างอิง
1. มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 7.1.1 เว็บไซด์คณะสหเวชศาสตร์
   
2. มี (1) + ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 7.1.2 เว็บไซด์คณะสหเวชศาสตร์
   
3. มี (2) + มีระบบการได้มาและพัฒนาผู้บริหาร 7.1.3 (1) คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3481/2547 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
   7.1.3 (2) บันทึกจาก Blog : มหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3
4.มี (3) + มีการประเมินผู้บริหาร 7.1.4 สรุปแบบประเมินเพื่อพัฒนาคณะผู้บริหาร
   
 5. มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน  7.1.5 บันทึกจาก Blog : การประเมินผู้บริหาร


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :  P  นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์              เบอร์โทร. 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :     นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : 4 ในครั้งนี้ : 5 ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานเลขานุการมีโครงสร้างองค์กรเป็นตามมติของสภามหาวิทยาลัย การบริหารงานในสำนักงานเลขานุการมีเลขานุการคณะเป็นผู้บังคับบัญชา ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดี รองคณบดี  และผู้ช่วยคณบดี มีการประเมินเลขานุการคณะโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T : -   
โอกาส O :

- โครงสร้างองค์กรของสำนักงานเลขานุการ เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยและแต่ละสำนักงานเลขานุการสามารถปรับหน่วยงานย่อยแต่ละงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของหน่วยงานได้
- คณะสนับสนุนให้เลขานุการคณะเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางาน

จุดอ่อน W : -
จุดแข็ง S :  - สำนักงานเลขานุการมีการประชุมสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน หลังวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

- ทบทวนการบริหารงานของสำนักงาน

         

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                                     

ประธ

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

านกรรมรประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 7ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

- ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

<NEXT> /<สารบัญ>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77384, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:02 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร กรรมการตรวจประเมิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้  : 4
เป้าหมายปีต่อไป : 5

         ข้อเสนอแนะ
1. งานบางงานยังขาดความคล่องตัวในระบบของการทำงานและการบริหารจัดการ เช่น
     1.1งานห้องปฏิบัติการ ควรมีการกำหนดผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่นหัวหน้าภาควิชา แม้ว่าโครงสร้างจะต้องอ้างอิงตามของมหาวิทยาลัยก็ตาม
    1.2 งานแผน ซึ่งมีผู้กำกับดูแลมากกว่าหนึ่ง ควรมีการแบ่งงาน/คน ตามหน้าที่ที่ตรงกัน
 2. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร จาก Blog ในเรื่องของการนัดทานอาหาร เป็นเรื่องที่ดี แต่จะทำให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ เพราะนัดแยกไปครั้งละกลุ่มงาน อาจมีวิธีการที่ดีกว่านี้ เช่นการจัดกิจกรรมที่กระทำร่วมกันทั้งหมด เพื่อให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองกันมากกว่านี้
 3. บางงานอาจต้องมีระบบหัวหน้างาน เพื่อให้มีการทำงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น หรือให้มีการติต่อประสานงานที่ดีสำหรับการทำงาน

ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร คณะกรรมการตรวจการประเมิน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้  : 4
         ข้อเสนอแนะ
1. งานบางงานยังขาดความคล่องตัวในระบบของการทำงานและการบริหารจัดการ เช่น
     1.1งานห้องปฏิบัติการ ควรมีการกำหนดผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่นหัวหน้าภาควิชา แม้ว่าโครงสร้างจะต้องอ้างอิงตามของมหาวิทยาลัยก็ตาม
    1.2 งานแผน ซึ่งมีผู้กำกับดูแลมากกว่าหนึ่ง ควรมีการแบ่งงาน/คน ตามหน้าที่ที่ตรงกัน
 2. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร จาก Blog ในเรื่องของการนัดทานอาหาร เป็นเรื่องที่ดี
                      แต่จะทำให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่ เพราะนัดแยกไปครั้งละกลุ่มงาน อาจมีวิธีการที่ดีกว่านี้
                       เช่นการจัดกิจกรรมที่กระทำร่วมกันทั้งหมด เพื่อให้เห็นถึงความสามัคคีปรองดองกันมากกว่านี้
 3. บางงานอาจต้องมีระบบหัวหน้างาน เพื่อให้มีการทำงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น หรือให้มีการติต่อประสานงานที่ดีสำหรับการทำงาน