SAR ON BLOG : 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้


 

  1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

  1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

  1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 


ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษามีการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบัน มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ1.2.1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2550
2. มี (1) + ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์1.2.2  แผนปฏิบัติการประจำปี 2550
3. มี (2) + มีการเผยแพร่แผนดำเนินงานและบุคลากรส่วนใหญ่ทราบ1.2.3 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กูมภาพันธ์ 2550
4. มี (3) + มีการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด1.2.4 บันทึกจาก Blog : การดำเนินงานตามแผนงานด้านวิจัยสถาบัน
5. มี (4) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน1.2.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/50 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550
 1.2.5 (2) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/50
ลงวันที่ 29 มกราคม 2550


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : P นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เบอร์โทรภายใน 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : 3ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา (AAR) และนำผลมาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงาน
โดยบุคลากรของสำนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมของสำนักงาน มักได้รับในจำนวนจำกัด และบางครั้งการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบการเบิกจ่าย
โอกาส O :คณะมีการจัดกิจกรรมวิพาก์แผนยุทธศาสตร์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานมีส่วนร่วม ทำให้บุคลากมองเห็นภาพรวมของแผนการดำเนินงานของคณะ
จุดอ่อน W :บุคลากรส่วนใหญ่ ต้องรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะ ทำให้โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานไม่ได้รับความสนใจ
จุดแข็ง S :สำนักงานมีการปรับปรุงแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงาน
 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 3

วจสอบ ประจำปีศึกษา 2549ะเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 49

 

 

ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

         

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                               <NEXT>   /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77381, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:53 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อสังเกต : จากหลักฐานอ้างอิงที่นำมาแสดงเป็นการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนและปรับข้อความที่ระบุในพันธกิจ ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดของการวิเคราะห์พันธกิจ

ข้อเสนอแนะ : ควรจัดประชุมบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พันธกิจของสำนักงานฯว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร เพื่อการปรับปรุงแผนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและจัดทำสรุปรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อสังเกต :  หลักฐานอ้างอิงที่นำมาแสดงในเกณฑ์การตัดสินข้อที่ 5 เป็นการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนและปรับข้อความที่ระบุในพันธกิจ ซึ่งไม่ปรากฏรายละเอียดของการวิเคราะห์พันธกิจ

ข้อเสนอแนะ :

         1. หลักฐานอ้างอิงในเกณฑ์การตัดสินข้อที่ 4 ควรเป็นเอกสารทางการที่ระบุหรือชี้ให้เห็นว่ามีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด ส่วน "บันทึกจาก Blog" ควรรวบรวมเป็นหลักฐานอ้างอิงในองค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร  

         2. ควรจัดประชุมบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พันธกิจของสำนักงานฯว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร เพื่อการปรับปรุงแผนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและจัดทำสรุปรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร