สมุนไพรเป็นเทคโนโลยีพื้นบ้านที่สำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนไทย  เป็นวิทยาการที่เหมาะสมกับงานสาธารณสุขมูลฐานสามารถผสมผสานเข้าระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม   ยาสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากพืช   สัตว์  แร่ธาตุ  ตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาที่เก็บสมุนไพร  การเก็บในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม จะมีผลต่อฤทธิ์การรักษาโรคของยาสมุนไพรได้  นอกจากช่วงเวลาเก็บยาแล้ว  เก็บยาถูกต้นหรือไม่   ส่วนไหนใช้เป็นยา   พื้นดินที่ปลูก   อากาศ   การเก็บส่วนที่เป็นยาอย่างถูกวิธีจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาที่ช้ในการรักษาโรค  หากปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไปปริมาณตัวยาที่มีอยู่ในสมุนไพรก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทำให้ยาไม่เกิดผลต่อการรักษาโรคได้