SAR ON BLOG : ส่วนนำ 1.10-1.11

บอย สหเวช

1.10   ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร

งบประมาณ


สำนักงานเลขานุการคณะใช้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2549 และ งบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2549 ของคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 3,338,541.68 บาท


งบประมาณแผ่นดิน
1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ    260,850.00 บาท
2.  เงินอุดหนุนบุคลากร           1,543,061.68 บาท
งบประมาณรายได้
1.  ค่าจ้างชั่วคราว                   1,104,115.00 บาท
2.  งบดำเนินการ                        430,515.00 บาท

อาคารสถานที่

 ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้อง AHS 1201 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการพื้นที่ห้องประมาณ 50 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน สำหรับงานบริการการศึกษามีพื้นที่ห้องประมาณ 41.25 ตารางเมตร ส่วนงานห้องปฏิบัติการใช้พื้นที่รวมอยู่กับอาคารปฏิบัติการ 1 และอาคารปฏิบัติการ 2


บุคลากร
ในปีการศึกษา 2549 สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 31 คน จำแนกตามประเภท ดังนี้


ลำดับที่ 

บุคลากร 

จำนวน (คน) 

 ร้อยละ

 1.

 ข้าราชการสาย ค

 2

 6.45

 2.

 พนักงานสายบริการ 

 16

 51.61

 3.

 พนักงานราชการ 

 1

 3.23

 4.

 ลูกจ้างชั่วคราว 

 12

 38.71
   รวม  31  100   ทำเนียบบุคลากร   

ที่ 

ฃื่อ - สกุล 

ตำแหน่ง 

 คุณวุฒิ

  งานธุรการ     
 1.  นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6  ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
 2.  นายชรินทร์ ร่วมชาติ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คบ.(พลศึกษา)
 3.  นายวายุส์  แก้วฉิม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
 4.   นายจักรพงศ์ แสงจักร์     นายช่างเทคนิค     ปวส. (ช่างไฟฟ้า)
 5.  นางพริ้มเพรา คำสวัสดิ์    คนงาน  ม.6
 6.  นายเกษม  พิทักษ์สืบสกุล   พนักงานขับรถ  

 มศ.1

 7.  นายสมรถ  จันดี  คนงาน     ป.6
   งานการเงินและพัสดุ    
 8.  นางรวิศสกุล รุ่งเรือง    นักวิชาการเงินและบัญชี 5  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 9. นางสาวกมลพร เซี่ยงว่อง    นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 
10.  นางดาวรุ่ง  จันทร์เปรม    นักวิชาการพัสดุ    ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
11.  นางสาวขวัญเรือน แดงเรือ    นักวิชาการพัสดุ    บช.บ.(การบริหารธุรกิจ)
12.  นางสาวสุพรรษา มะริด    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   บธ.บ (การบีญชี)
13.  นายสำเริง  ฟากฟื้น  นักวิชาการเงินและบัญชี   บธ.บ (การบีญชี)
   งานนโยบายและแผน    
14.  *นางสริตา เจริญทัศน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กศ.ม.(เทคโนโลยีและะสื่อสารการศึกษา)

15.  นางนิตยา  รอดเครือวัลย์   เจ้าหน้าที่บุคคล    ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
16. 

นางสาวสิริภัสณ์ 
ศิระนุภาพ  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
17. นายธราดล  เทียนหอม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
18. นายสมภพ  อังศุเกษตร     นักวิชาการคอมพิวเตอร์    วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   งานบริการการศึกษา    
 19.  นางสาวลดารัตน์ เดชผล    นักวิชาการศึกษา    บธ.บ.(การตลาด)
 20.  นางสาวกาญดา คันศร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   กศ.ม.(ประกันคุณภาพการศึกษา)
 21.  นางสาวภาวินี บุตระ  นักวิชาการศึกษา    กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
22.   นางสาววราภรณ์ 
พยัตตพงษ์  
 นักวิชาการศึกษา  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
 23.  นางสาวนันทิดา 
ทัพเกษม  
 นักกิจการนักศึกษา    ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 24.  นางสาวประกายมาศ 
นิลนาค  
 พนักงานธุรการ  ปวส.(การบัญชี)
   งานห้องปฏิบัติการ    
 25.  นางสาวปนัดดา เจิมศรี    นักเทคนิคการแพทย์    วท.บ.(จุลชีววิทยา)
 26.  นางสาวสุวดี มีมาก  นางสาวสุวดี มีมาก  วท.บ. (เคมี)
 27.  นางสาวกัลยา อยู่รัศมี    คนงานห้องทดลอง    ม.3
 28.  นางสาวอรชร พุ่มเมือง    นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 
 วท.บ.(เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 29.  นางสาวสุทธิวรรณ 
มีแท่ง  
 นักรังสีเทคนิค    วท.บ(รังสีเทคนิค)
 30.  นางสาวธารารัตน์ กิตติตระการ   นักกายภาพบำบัด    วท.บ.(กายภาพบำบัด)
 31.  นางสาวนิภาพร แสงอรุณ    นักกายภาพบำบัด   วท.บ.(กายภาพบำบัด)
  * หมายเหตุ  นางสริตา  เจริญทัศน์ ลาออกระหว่างปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550

ความภาคภูมิใจ / ความโดดเด่น

 
ความภาคภูมิใจด้านกายภาพ
             
         ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานจึงได้นำกิจกรรม 5 . มาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.. 2542 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยมีการดำเนินการตามเกณฑ์ของกรมอนามัยทั้ง 4 ด้าน คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ารับการตรวจประเมินคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 ผลการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 353 แห่ง มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง  จำนวน 9 แห่ง  คณะสหเวชศาสตร์ ได้ผ่านเกณฑ์ใบรับรองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับทอง

                   
ความภาคภูมิใจด้านทรัพยากรบุคคล

ว.ด.ป.

ชื่อรางวัล/ผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน
แหล่งที่มอบ

29 ก.ค. 48

การนำเสนองานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อปัจจัยเกื้อหนุน คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2547 ในงานนเรศวรวิจัย  ครั้งที่ 1


นางสาวภาวินี 
บุตระ


มหาวิทยาลัยนเรศวร

   

ม.ค. 49


ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน

 นายอนุวัทย์ 
เรืองจันทร์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

15 มี.ค. 49

เสื้อสามารถ NUKM

นายอนุวัทย์ 
เรืองจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14 มิ.ย. 49

โล่เกียรติคุณด้านการประกันคุณภาพ
NUQA staff of the year 2005

นายอนุวัทย์ 
เรืองจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

13 ก.ค. 49

บุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัย / ประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2549 (อันดับ 1)

นางสาวขวัญเรือน 
แดงเรือ

คณะสหเวชศาสตร์

13 ก.ค. 49

บุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัย / ประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2549 (อันดับ 2)

นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

29  ก.ค. 49

การนำเสนองานวิจัยสถาบัน เรื่อง การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2547 ในงานนเรศวรวิจัย  ครั้งที่ 2

นางสาวภาวินี 
บุตระ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

29 ก.ค. 49

โล่เกียรติยศ ประเภทบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549

นายอนุวัทย์ 
เรืองจันทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

15 ธ.ค. 49

รางวัลสุดคะนึงประจำเดือน

นายอนุวัทย์ 
เรืองจันทร์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

5 ม.ค. 50

บุคลากรดีเด่นของคณะสหเวชศาสตร์  ประจำปี 2549

นายสมรถ จันดี

คณะสหเวชศาสตร์

12 ม.ค. 50

บุคลากรที่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป


นางสาวสุวดี 
มีมาก


มหาวิทยาลัยนเรศวร

23 มี.ค. 50

Best  blog of the Office ด้านความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูลลง Blog


นายวายุส์ 
แก้วฉิม


คณะสหเวชศาสตร์

23 มี.ค. 50

Best  blog of the Office ด้านการบันทึกข้อมูลในการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ


นางสาวสุวดี 
มีมาก

คณะสหเวชศาสตร์

23 มี.ค. 50

Best blog of the Office ด้านการใส่ป้ายดัชนีการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง


นางสาวขวัญเรือน แดงเรือ


คณะสหเวชศาสตร์

27 เม.ย. 50

บุคลากรสายสนุนผู้มีผลงาน ด้านบริการดีเด่น ประจำปี 2549


นายอนุวัทย์ 

 เรืองจันทร์

ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

  ความโดดเด่นด้านกิจกรรมการจัดการความรู้                             

   สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Office KM และมีการจัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ ขึ้น ซึ่งมีสมาชิกจากบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการทุกแห่งในมหาวิทยาลัย มีการกำหนดหัวปลาร่วมกันคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ให้พร้อมรับการประเมินจากภายนอก ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้ไปนำเสนอในเวทีของ UKM ครั้งที่ 1/2549 ที่จังหวัดสงขลา                   

  ความโดดเด่นด้านการนำ Blog มาประยุกต์ใช้ในงานประกันคุณภาพ         

        สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้ใช้ Blog ของ Gotoknow เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพของสำนักงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน และในการประเมินตนเองในครั้งนี้ สำนักงานได้มีการพัฒนาวิธีรายงานการประเมินตนเอง โดยใช้ Blog                                            

 

 <NEXT>  /<สารบัญ> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77368, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)