SAR ON BLOG 5. : ส่วนนำ 1.6-1.9

 

1.6 โครงสร้างองค์กร


        สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์  ได้แบ่งส่วนราชการภายในตามมติของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 102(3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545 ออกเป็น 5 งาน คือ
        1. งานธุรการ
       2. งานการเงินและพัสดุ
       3. งานนโยบายและแผน
       4. งานบริการการศึกษา
       5. งานห้องปฏิบัติการ

 

1.7  โครงสร้างการบริหาร


สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์  มีเลขานุการคณะเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะ ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

 

 


 1.8  รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน

1. รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
2. นางสาวสุวรรณา     ถาวรรุ่งโรจน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. นางสาวศุภวิทู  สุขเพ็ง   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
5. นายวีระพงษ์     ชิดนอก   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
6. ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน
7. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์   เลขานุการคณะ

1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ (รวมทั้ง Webmaster ประจำคณะ)


1.   รองศาสตราจารย์มาลินี  ธนารุณ  ที่ปรึกษา
2.   อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง  ที่ปรึกษา
3.   นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  ประธานกรรมการ
4 .   นายวายุส์  แก้วฉิม  กรรมการ
5.    นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง  กรรมการ
6.    นางสาวขวัญเรือน  แดงเรือ  กรรมการ
7.    นางสาววราภรณ์  พยัตตพงษ์  กรรมการ
8.    นางสาวประกายมาศ นิลนาค  กรรมการ
9.   นางสริตา  เจริญทัศน์  กรรมการ
10. นางนิตยา  รอดเครือวัลย์ กรรมการ
11. นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ  กรรมการ
12. นางสาวสุทธิวรรณ  มีแท่ง  กรรมการ
13. นายธราดล  เทียนหอม  Webmaster
14. นายชรินทร์  ร่วมชาติ  กรรมการและเลขานุการ
15.  นางสาวสุพรรษา  มะริด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

     <NEXT>   /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก

77365

เขียน

09 Feb 2007 @ 11:17
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก