SAR ON BlOG : ส่วนนำ 1.1 - 1.3

บอย สหเวช

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน
        สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.2  ที่ตั้ง
         ห้อง AHS 1201 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1.3  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
       สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางของคณะสหเวชศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานโดยส่วนรวมบรรลุตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของคณะ มีประวัติและพัฒนาการ ดังนี้
      ปี  พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ทวีสุข กรรณล้วนเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (6/2539) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2539 ปี พ.ศ. 2540 โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ได้เริ่มรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มาปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยปฏิบัติงานอยู่ที่กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ปี  พ.ศ. 2541 คณะสหเวชศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการสาย ค จำนวน 2  ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานการเงินและบัญชี โดยมีที่ตั้งชั่วคราว ณ  ห้อง ภ. 2309 และห้อง ภ. 2310 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      ปี  พ.ศ. 2542 สำนักงานเลขานุการ  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ได้เริ่ม ดำเนินกิจกรรม 5 ส.  ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นหน่วยงานนำร่องของโครงการจัดตั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ และมีการจัดวันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542
      ปี  พ.ศ. 2543  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ  โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 557/2543 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2543 เรื่อง    แต่งตั้งผู้อำนวยการ และผู้รักษาการในตำแหน่งโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์) ต่อจากนั้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2543 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 90 (7/2543) มีมติให้โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนสถานะเป็น “คณะสหเวชศาสตร์” และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์  (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 34/2543)
  ปี  พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 ออกเป็น 5 หน่วยงาน  ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ ภาควิชากายภาพบำบัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และภาควิชารังสีเทคนิค
   ปี  พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน เลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 102(3/2545) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545  ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545  สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ห้อง AHS 1201 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      ปี  พ.ศ. 2546 สำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจำปี 2545 ขึ้นเป็นครั้งแรก (โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 2.29 คิดค่าเฉลี่ยจาก 2 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน คือ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

                                                                                              

<NEXT> / <สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77363, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)