ข้าพเจ้ามีประสบการณ์สอน  ๓๖  ปี  ปัจจุบันรับผิชอบห้องปฏิบัติการทางภาษาและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่                  การสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้นเป็นวิชาที่สอนยากมาก  เพราะนักเรียนไม่ค่อยได้เห็นและได้ใช้ในชีวิตประจำวันมากนัก  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียน  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้พยายามคิดค้นวิธีสอนอย่างหลากหลาวิธีให้กับนักเรียน  เช่น                ๑.  สอนโดยใช้เพลงเป็นสื่อ  โดยให้นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษง่าย ๆ โดยให้ออกเสียงตามครู  และให้ร้องจนคล่อง  เมื่อคล่องแล้วเอาคำในเนื้อเพลงออกมาเขียนเป็นคำศัพท์ แล้วศึกษาคำศัพท์  กฎเกณฑ์และฝึกแต่งประโยคต่าง ๆ จากเนื้อเพลง                ๒.  เรียนจากการทำโครงงานสำรวจ  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มแล้วสำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวว่ามีอะไรบ้าง  เช่นยี่ห้อรถยนต์  ยี่ห้อรถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอื่น ๆ ที่นักเรียนจะสำรวจได้  แล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ของคำเหล่านั้น  ฝึกสะกดคำ  ฝึกออกเสียง  และนำไปแต่งเป็นประโยค                ๓.  ให้นักเรียนฝึกอ่านยี่ห้อสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขียนคำศัพท์ของคำเหล่านั้น  ฝึกสะกดคำ  ฝึกออกเสียง  และนำไปแต่งเป็นประโยค                ๔.  ขั้นฝึกทักษะ  คือให้นักเรียนฝึกทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เช่นแบบฝึกแต่งประโยค  ก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเดิมหลายครั้งจนเกิดการเรียนรู้และเกิดเป็นทักษะ  การอ่านคำศัพท์  การอ่านอกเสียงก็ทำเช่นกัน                สิ่งที่ทำให้เกิดคามภาคภูมิใจ  คือ  นักเรียนไม่เบื่อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ  และนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามสมควร