SAR ON BLOG : สารบัญ

สารบัญ

คณะผู้จัดทำ SAR (Seft Assessment Report)

คำนำ เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

คำนำ ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ

บทที่ 1 ส่วนนำ

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน

1.2 ที่ตั้ง

1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต

1.6 โครงสร้างองค์กร

1.7 โครงสร้างการบริหาร

1.8 รายชื่ีอผู้บริหารชุดปัจจุบัน

1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ (รวมทั้ง Web Master ประจำคณะ)

1.10 ข้อมูลพื้นฐาน โดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร

1.11 ความภาคภูมิใจ/ความโดดเด่น

บทที่ 2 ส่วนสำคัญ


PART A ผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach)

 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนิน งาน 

ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ดัชนีที่  1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รวมทั้งงานสร้างสรรค์)  

ดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน 
  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ

ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 

ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก

ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฏิบัติการ

บทที่ 3 ส่วนสรุป 

 

3.1 ตารางสรุปผลการประเมินที่เน้นกระบวนการ (Process approach) 

3.2 ตารางสรุปคะแนนตามองค์ประกอบ


3.3 ข้อสรุปโดยรวมจากตนเอง

 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 
   
 
   
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก

77357

เขียน

09 Feb 2007 @ 11:00
()

แก้ไข

03 Jun 2012 @ 11:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก