บันทึกไว้สอนตน 

1 .  ในบางครั้งชีวิตคนเราควรรู้จักแยกเพื่อที่จะเข้า  เข้าเพื่อที่จะออก  ออกเพื่อที่จะขึ้น  ขึ้นเพื่อที่จะลง  ลงเพื่อที่จะผ่อน  ผ่อนเพื่อที่จะอ่อน  อ่อนเพื่อที่จะแข็งแล้วแห้งเพื่อที่จะชุ่มชื่นต่อไป

 

2 .  ถ้าต้องการวิถีอิสระ  อย่าคิดชนะใจผู้อื่น  จะมีสุขสดชื่นได้ที่ไหน  ถ้าแบกโลกไว้ไม่ยอมวาง  จะรู้ความว่างได้อย่างไร  ถ้าหาสุขจากสิ่งนอกใจเหมือนจับเงาตนเองในกระจก

 

3 .   เรื่องของเกียรติยศทางมาของมันคือการทำความดี  แต่เกียรติก็เหมือนไฟ  ถ้าไม่ควบคุมให้ดีก็ลามเผาไหม้ตน

 

4 .  การโต้เถียงโดยไร้เหตุผล  การยุ  การแข็งข้อ  เป็นความเด่นในทางที่ผิดเสมอ

 

5 .  คนจะได้รับเกียรติเพราะมีความสัจ  เกียรติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้และทำได้ด้วยสัจจะเท่านั้นดังคำพระที่ว่า  สจฺเจน  กิตตึ  ปปฺโปติ.

  6 .  คนจะมีดีหรือมีเสียก็อยู่ที่สัจจะ 5 ประการ  คือ +   จริงใจต่อหน้าที่ +  จริงใจต่อการงาน +  จริงใจต่อวาจา +  จริงใจต่อบุคคล

+  จริงใจต่อความดี

 

7 .  คำว่า  บุคคล  แปลว่า  ผู้กลืนกินของเน่า  คือถุงหนัง  และสิ่งที่ออกมาจากถุงหนังนี้ไม่เห็นมีอะไรสะอาดเลย

 

8 .  สิ่งใดสดใสสะอาดเช่นน้ำค้างสะท้อนแสงได้  ดวงอาทิตย์เป็นเพียงให้แสงแต่สิ่งนั้นสะท้อนแสงเอง  คนดีนั้นความดีก็สะท้อนแสงได้เช่นเดียวกัน

  9 .  สุขภาพกายดีเพราะมีการเคลื่อนไหว  สุขภาพจิตดีเพราะมีความเพลิดเพลิน

สุขภาพสมองดีเพราะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi