SAR ON BLOG 4. : ส่วนนำ 1.4-1.5

 

1.4   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553


พันธกิจ

1.  พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
2.  ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
3.  สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน
4.  สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
5.  สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ ยั่งยืน

เป้าประสงค์

1.  เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีปฎิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านการให้บริการ
2.  เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
3.  เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบันและเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
4.  เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
5.  เป็นสำนักงานเลขานุการที่สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และบุคลากรทุกคนมีค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์ หรือ AHS  Core  Values

1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต

1. สนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
2. สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานเห่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้มีนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีความคล่องตัว
5. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงาน เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน
6.ส่งเสิรมให้มีการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน ด้วยการทำกิจกรรม 5 ส.อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

<NEXT>   /<สารบัญ> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77364, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)