SAR ON BLOG : 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้


 

  1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

  1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

  1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 


ดัชนีที่ 1.1  การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปฏิบัติการที่ดี

    สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้
     

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

1.1.1 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์

  
2. มี (1) + ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 1.1.2 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์
  
 3. มี (2) + มีการเผยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ1.1.3 (1) เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์
 1.1.3 (2) ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
4. มี (3) + บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ1.1.4 (1) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
  
 5. มี (4) + มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 1.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/50 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550
  1.1.5(2) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/50 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : P นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เบอร์โทรภายใน 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : 3ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
    สำนักงานเลขานุการมีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ และการประชุมสำนักงาน เพื่อปรับพันธกิจและเป้าประสงค์ให้เหมาะกับสถานการณ์ และเผยแพร่ให้บุคลากรส่วนใหญ่ทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์ของคณะสหเวชศาสตร์
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-
โอกาส O :- คณะสหเวชศาสตร์ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงมีระยะเวลาเป็นตัวกำกับถึงการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ทำให้สำนักงานมีแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับคณะ
จุดอ่อน W :- บุคลากรส่วนใหญ่ ยังต้องการคำแนะนำในเรื่อง การทำงานประจำเพื่อนำไปสู่งานวิจัยสถาบัน
จุดแข็ง S :-สำนักงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์สอดคล้องกับคณะ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - การทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ
 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 3

วจสอบ ประจำปีศึกษา 2549ะเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 49

 

 

ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

         

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                               <NEXT>  /<สารบัญ> 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77377, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:48 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 09:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 5 

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อชื่นชม : สำนักงานฯ มีการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนดำเนินงาน และนโยบายคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีและการให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของหน่วยงานในเบื้องหน้า

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ข้อเสนอแนะ : ดัชนีที่ 1.1

        1. เพื่อความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์ อาจปรับข้อความเป็น "สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะ ให้เป็นคณะแห่งการวิจัยที่ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ภายในปี 2553"

        2. ควรเรียงลำดับความสำคัญของพันธกิจ ดังนี้

            1. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพงานบริการทุกงานให้มีความเป็นเลิศและโดยใช้งานวิจัยสถาบันเป็นฐานรองรับ

            2. สนับสนุนและพัฒนางานด้านธุรการ บริการวิชาการ และด้านกิจการนิสิตให้เกิดความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

            3. ผลิตงานวิจัยสถาบันจากภารกิจหลักของสำนักงานฯเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะ

            4. สนับสนุนและพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยั่งยืน