SAR ON BLOG : 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (รวมทั้งงานสร้างสรรค์)

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงกำหนดนโยบายและแผนงานในการสนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ


 

 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน


ดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี

 

   สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน และระบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ


เกณฑ์การตัดสิน หลักฐานอ้างอิง
1. มีนโยบายการวิจัย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 4.1.1 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิตของสำนักงานเลขานุการ (ข้อ 1)
   
 2. มี (1) + มีแผนงานวิจัย และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 4.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2550
 
3. มี (2) + มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผน 4.1.3 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2550
   
 4. มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำสรุปและรายงาน  4.1.4  สรุปกิจกรรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2550 
   
  5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  4.1.5 สรุปผลการจัดโครงการวิจัยสถาบันบุคลากร ครั้งที่1-4
   
ผู้กำกับดูแล :     นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ     โทร. 6224   
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : ในครั้งนี้ : 5 ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
งานวิจัยมีนโยบายการวิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยได้เขียนไว้ใน  “คู่มือวิจัยสถาบัน ปี 50 ” มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว  มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนของสำนักงานฯ และได้ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี  ในปี 2550 โดยได้จัดทำประกาศการให้ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :

-งานวิจัยสถาบันในระดับมหาวิทยาลัย ยังไม่โดดเด่นพอ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทำให้ความสำคัญของงานวิจัยสถาบันยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

โอกาส O :

- สถาบันวิจัยและการพัฒนา (IRDA)  มีการจัดอบรมวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายบริการ
- คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรสายบริการทำวิจัยสถาบัน มีการจัดอบรมในการทำวิจัยสถาบัน มีอาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยสถาบันทุกเรื่องของสำนักงาน มีงบประมาณสนับสนุน รวมถึงมีรางวัลในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายบริการในการทำวิจัยสถาบัน

จุดอ่อน W : - บุคลากรสายบริการส่วนใหญ่ มักมุ่งทำงานประจำ โดยขาดการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
จุดแข็ง S : - มีการนำงานประจำที่ตนเองถนัด มาทำเป็นงานวิจัยสถาบัน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : -

      

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 4
ดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน

- อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

                                                                     <NEXT> /<สารบัญ>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77383, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณะกรรมการตรวจประเมิน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผลการประเมินปีนี้ :. 4
ข้อเสนอแนะ
1.ควรใช้ผลการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับงานวิจัย มาปรับปรุงแผนงานด้านการวิจัยในปีต่อๆไป
2.ควรมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการเผยแพร่ผลงานวิจัยและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น