องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี


     สำนักงานเลขานุการพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

 

 

1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 


ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงประเมินแผนงานและโครงการเป็นระยะ ๆ มีการปรับปรุงแผนงาน และโครงการให้สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลง


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร1.3.1 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
2. มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน1.3.2 เอกสารอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ1.3.3 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
4. มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ1.3.4 บันทึกจาก Blog : AARโครงการปี 49 ของสำนักงาน
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน1.3.5 บันทึกจาก Blog : ทบทวนแผนดำเนินงาน
  


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : P นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์      เบอร์โทรภายใน 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ติดตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานให้ที่ประชุมสำนักงานทราบ มีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมของสำนักงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุง
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปี มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณบางโครงการ
โอกาส O :-มหาวิทยาลัยมีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกรายไตรมาส ทำให้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานด้วย
จุดอ่อน W :-การสรุปผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานส่วนใหญ่มักอ้างอิงจากของคณะ
 ยังขาดการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานในภาพรวม
จุดแข็ง S :

-มีการทบทวนหลังดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบ AAR ทำให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
-โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทร.ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนสะดวกในการติดตามงาน
-โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีผู้บริหารของคณะเป็นผู้กำกับดูแล

 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4

 


ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

   

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                                          <NEXT>  /<สารบัญ>