SAR ON BLOG : 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี


     สำนักงานเลขานุการพึงกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

 

 

1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 


ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงประเมินแผนงานและโครงการเป็นระยะ ๆ มีการปรับปรุงแผนงาน และโครงการให้สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลง


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร1.3.1 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
2. มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน1.3.2 เอกสารอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ1.3.3 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
4. มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ1.3.4 บันทึกจาก Blog : AARโครงการปี 49 ของสำนักงาน
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน1.3.5 บันทึกจาก Blog : ทบทวนแผนดำเนินงาน
  


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล : P นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์      เบอร์โทรภายใน 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด เบอร์โทรภายใน 6237
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
สำนักงานเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ติดตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานให้ที่ประชุมสำนักงานทราบ มีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมของสำนักงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุง
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำปี มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณบางโครงการ
โอกาส O :-มหาวิทยาลัยมีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกรายไตรมาส ทำให้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานด้วย
จุดอ่อน W :-การสรุปผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานส่วนใหญ่มักอ้างอิงจากของคณะ
 ยังขาดการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานในภาพรวม
จุดแข็ง S :

-มีการทบทวนหลังดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบ AAR ทำให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน
-โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทร.ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนสะดวกในการติดตามงาน
-โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีผู้บริหารของคณะเป็นผู้กำกับดูแล

 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4

 


ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

   

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน 

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                                          <NEXT>  /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77382, เขียน: 09 Feb 2007 @ 11:57 (), แก้ไข: 24 Mar 2012 @ 11:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อสังเกต : การแสดงหลักฐานอ้างอิงยังขาดรายละเอียด เช่น จากบันทึกรายงานการประชุมจะปรากฏเพียงสรุปหัวข้อการประชุมเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ :

        1. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวม เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา/ปีงบประมาณว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละเท่าใด และโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานฯ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของคณะในด้านใดบ้าง พร้อมข้อสรุปว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆสมควรดำเนินการต่อหรือยุติในปีถัดไป ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงานควบคู่กันไป

         2. การนำเสนอหลักฐานอ้างอิงควรเสนอหลักฐานที่เป็นทางการ เสริมด้วยผลของ AAR และ Blog ประกอบกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ เสนอต่อมหาวิทยาลัยซึ่งต้องกระทำอย่างเป็นทางการ

         3. การเสนอหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบ AAR และ Blog สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในดัชนีที่ 9.3 ที่เป็นดัชนีชี้วัดในด้านการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานฯ