SAR ON BLOG : 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษา พึงจัดวางระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารมาใช้ มีโครงสร้างและระบบที่สนับสนุนพันธกิจหลัก ซึ่งได้แก่การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ


 

7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 

7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน 

7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร


ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษา มีการจัดวางระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงาน การวางแผนและการตัดสินใจ


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 7.4.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  
2. มี (1) + มีแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย 7.4.2 แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  
 3. มี (2) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและมีการดำเนินงานตามแผน 7.4.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  
 4. มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน 7.4.4 สรุปแบบประเมิน เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศ
  
 5. มี (4) + มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 7.4.5 การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนโปรแกรม
MIS ให้เป็นปัจจุบัน
 
  


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :    นายธราดล  เทียนหอม โทร. 6530 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา มะริด โทร. 6237
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 4ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีนักวิชาการวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักตามนโยบายการ
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน
โอกาส O :

- คณะมีการจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีการบรรจุโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ และได้ไปศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม e-office ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดอ่อน W :- การพัฒนระบบข้อมูลและสารสนเทศ ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน  
จุดแข็ง S :- นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาโปรแกรม MIS เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของคณะ
- มีผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม MIS
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะสหเวชศาสตร์

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4

                                                                   

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 


- อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

<NEXT>  /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77388, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:09 (), แก้ไข: 16 Apr 2012 @ 12:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.วีระพงษ์ ชิดนอก คณะกรรมการการประเมิน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้  : 4
ข้อสังเกตุ/เสนอแนะ :
1.มีการใช้ระบบสำนักงานอัติโนมัติ ( E-office ) มาใช้ในการดำเนินงานทำให้เกิดความ
    สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและประหยัด
    งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ
2.ควรปรับฐานข้อมูล MIS ให้มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
3.ควรใช้ประโยชน์จาก  MIS ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศด้าน
   งานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรเกื้อหนุนการเรียนการสอนทุกประเภทของคณะ
4.ควรประเมินประสิทธิภาพของระบบสำนักงานอัติโนมัติ ( E-office ) และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา