SAR ON BLOG : 8.2 การเงินและงบประมาณ

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษาพึงระดมทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณ ประเมินผลการใช้งบประมาณ และตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบ


  8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
ปฏิบัติการที่ดี

     สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้

8.2.1 (1) คู่มือการปฎิบัติงาน คณะ สำนักงาน หน่วยงาน 

8.2.1 (2) คู่มือการปฎิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร

8.2.1 (3) คู่มือระบบบัญชี หน่วยงานย่อยในสังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539

  
2. มี (1) + มีระบบหรือกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 8.2.2 (1) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 60/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของคณะสหเวชศาสตร์

8.2.2 (2) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 78/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

8.2.2 (3) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมภายใน หน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์
  
3. มี (2) + มีการจัดทำสรุปหรือรายงาน การใช้จ่าย งบฐานะการเงิน และงบเดื8.2.3 (1) รายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2549

8.2.3 (2) รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549

8.2.3 (3) รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549
  
 4. มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปหรือรายงาน8.2.4 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549

8.2.4 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงาน ต่างๆ ประจำปี งบประมาณ 2549

 
  
5. มี (4) + มีการเผยแพร่ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
8.2.5 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549

8.2.5(2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงาน ต่างๆ ประจำปี งบประมาณ 2549

8.2.5 (3) รายงานใบสำคัญเงินทดลองจ่าย ปีงบประมาณ 2550 ประจำเดือน ตุลาคม
  


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :   นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง โทร. 6245
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ โทร. 6248
ปีที่แล้ว : 5ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
 สำนักงานเลขานุการ มีการปฏิบัติงานด้านระบบบํยช๊ตามคู่มือระบบัญชี มีคณะกรรมตรวจเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน และมีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบระบบบัญชี และมีการสรุปรายงานเสนอให้ผู้บริหารของคณะรับทราบ โดยเสนอผ่านที่ประชุมคณเกรรมการประจำคณะ
และเผยแพร่ข้อมูลลงใน Data Online
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-การปรับเปลี่ยนระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และมีขั้นตอนการเบิกจ่าย
ที่ซับซ้อนขึ้น
โอกาส O :-มหาวิทยาลัยนเรศวร มีระบบ 3 มิติ เพื่อเอื้ออำนวยในการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้
จุดอ่อน W :-
จุดแข็ง S :-- มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของคณะสหเวชศาสตร์
เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ
- มีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการนำเสนอไว้ใน
Data Online และ บน Blog ของ Gotoknow
- มีการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ Data Online
- มีการรับรองรายงานการเงินโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 วิจัยสถาบันเรื่อง "ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ  2549"

    

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5
                                                                     

กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 8 ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ


- ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

  <NEXT> /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77390, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:13 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 17:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร กรรมการตรวจประเมิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้  : 5
ข้อสังเกต
1.  มีระบบการทำงานที่ดีและสามารถตรวจสอบได้แต่รูปแบบการเผยแพร่า ยังไม่ชัดเจน
2.  ข้อมูลที่นำเสอนผ่าน Blog ไม่สามรถแสดงหลักฐานจริงได้ครบทำให้ต้งอตรวจสอบหลักฐานที่เป็นเอกสารด้วย

ได้มีการแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้

http://gotoknow.org/blog/i-am-ket/103558