SAR ON BLOG : 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

ปฏิบัติการที่ดี


     สำนักงานเลขานุการ พึงจัดวางระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารมาใช้ มีโครงสร้างและระบบที่สนับสนุนพันธกิจหลัก ซึ่งได้แก่การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ


 

7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 

7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน 

7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

   


ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ปฏิบัติการที่ดี


     สถาบันอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดระบบเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญของสถาบัน


เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. นโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 7.5.1 (1) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหาร
7.5.1 (2) นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของสำนักงานเลขานุการ
  
2. มี (1) + มีระบบหรือกลไก เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ

 7.5.2 (1) บันทึกจาก Blog : กิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน 
 7.5.2 (2) รายงานการประชุมสำนักงาน

  
 3. มี (2) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ 7.5.3 (1) บันทึกจาก Blog : การมีส่วนร่วมในการบริหาร
 7.5.3 (2) บันทึกข้อความของสำนักงานที่เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
  
 4. มี (3) + มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร 7.5.4 บันทึกจากBlog : การมีส่วนร่วมในการบริหาร (1)
         
  
 5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 7.5.5 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 9/2549
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ : ขอความเห็นชอบในการเอื้อเวลาให้กับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสำนักงานเลขานุการ


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :  P นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เบอร์โทร. 6225
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวสุพรรษา มะริด  เบอร์โทร.6237
ปีที่แล้ว : 5ในครั้งนี้ :  5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :

 สำนักงานเลขานุการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ มีการจัดกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในวันประชุมสำนักงานเดือนละ 1 ครั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Blog

TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T : 
โอกาส O : -มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mind of Meeting
- คณะมีตู้รับเรื่องผิดปกติ
- คณะเอื้อเวลาให้บุคลากรสายบริการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. ในวันประชุมสำนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง
จุดอ่อน W : - การมีส่วนร่วมของบุคลากรไม่ถึง 100%
จุดแข็ง S :

 - มีกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน
 - มีการประชุมสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน
 - มีการนำเรื่องจากที่ประชุมสำนักงาน เสนอให้ถือประชุมกค.รับทราบและถือปฏิบัติ
- มีการพัฒนาข้อมูลบน Blog เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- มีการพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
- มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- มีกิจกรรม Mind of Meenting ของคณะ
- สำนักงานเลขานุการมีเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - ทบทวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุง

     
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 5

                                                                     
กรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

 

 

 กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 7 ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

- อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 <NEXT> / /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77389, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.วีระพงษ์ ชิดนอก คณะกรรมการประเมิน
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้  : 4
ข้อสังเกต/เสนอแนะ :
1.มีการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมโดยการจัดการความรู้ ( KM)
2.มีการเปิดโอกาสให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารทั้งเป็นทางการ
  และไม่เป็นทางการ
3.ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความ
    อยากมีส่วนร่วมมากขึ้น
4.การประเมินการมีส่วนร่วมในการบริหาร ควรมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
   โดยการประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน
5.นำผลประเมินการมีส่วนร่วมในการบิรหารมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิด
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื้องานมากที่สุด