องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก 

ปฏิบัติการที่ดี

 สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ     


10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 
   

ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ
ปฏิบัติการที่ดี

     มีขั้นตอนในการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถติดตามงานได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอกสารถึงจุดสิ้นสุด มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่มีการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ10.1.1  ขั้นตอนของงานยานพาหนะ,งานประชาสัมพันธ์,งานโสตทัศนูปกรณ์,งานช่างเทคนิค และงานผลิตเอกสาร
  
2. มี (1) + มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน10.1.2 การสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการงานธุรการ
  
 3. มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

10.1.3 (1) การลงรับหนังสือ (http://www.ahs.nu.ac.th/charin/

  10.1.3 (2) การประชุม Online (http://www.ahs.nu.ac.th/office-km/
 4. มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ10.1.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของงานธุรการ
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 10.1.5 การขอใช้ห้องประชุม ผ่านโปรแกรม e-office


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :   นายวายุ  แก้วฉิม โทร. 6226
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ  โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
งานธุรการมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการนำโปรแกรมลงรับหนังสือมาใช้ในงานธุรการ มีการประชุมแบบ Online และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T : -
โอกาส O :คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในงาน ได้เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม
จุดอ่อน W :ในงานด้านการผลิตเอกสารและงานผลิตสื่อด้านโสตฯ ยังมีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
จุดแข็ง S :งานธุรการมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - นำงานวิจัยสถาบันของงานธุรการมาปรับปรุงงานธุรการต่อไป

     
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                               
ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

        

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                                      <NEXT>   /<สารบัญ>