SAR ON BLOG : 10.1 งานธุรการ

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก 

ปฏิบัติการที่ดี

 สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ     


10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 
   

ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ
ปฏิบัติการที่ดี

     มีขั้นตอนในการรับ-ส่ง หนังสือราชการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถติดตามงานได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเอกสารถึงจุดสิ้นสุด มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่มีการสูญหายของหนังสือในรอบปีงบประมาณ การให้บริการเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ10.1.1  ขั้นตอนของงานยานพาหนะ,งานประชาสัมพันธ์,งานโสตทัศนูปกรณ์,งานช่างเทคนิค และงานผลิตเอกสาร
  
2. มี (1) + มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน10.1.2 การสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการงานธุรการ
  
 3. มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

10.1.3 (1) การลงรับหนังสือ (http://www.ahs.nu.ac.th/charin/

  10.1.3 (2) การประชุม Online (http://www.ahs.nu.ac.th/office-km/
 4. มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ10.1.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของงานธุรการ
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 10.1.5 การขอใช้ห้องประชุม ผ่านโปรแกรม e-office


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :   นายวายุ  แก้วฉิม โทร. 6226
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ  โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
งานธุรการมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการนำโปรแกรมลงรับหนังสือมาใช้ในงานธุรการ มีการประชุมแบบ Online และได้ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T : -
โอกาส O :คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในงาน ได้เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม
จุดอ่อน W :ในงานด้านการผลิตเอกสารและงานผลิตสื่อด้านโสตฯ ยังมีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
จุดแข็ง S :งานธุรการมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ทำให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - นำงานวิจัยสถาบันของงานธุรการมาปรับปรุงงานธุรการต่อไป

     
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                               
ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

        

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

                                                                      <NEXT>   /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77394, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:22 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 15:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อชื่นชม : สำนักงานฯ มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานที่ลดภาระการเก็บเอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ ทันเหตุการณ์

ข้อเสนอแนะ :

            1. ในเกณฑ์ตัดสินข้อที่ 4 ควรกำหนดค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ควรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3.50 และเป็นการประเมินผลลัพธ์ของงานธุรการ

            2. ควรนำผลประเมินที่ได้ พร้อมระบุประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) มาปรับปรุงและพัฒนางานในแต่ละประเด็นที่ชัดเจน

ครับ ผมขอแสดงความคิดเห็นที่ท่านอ.วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะมาดังนี้ครับ

ในเกณฑ์ข้อที่ 4 ครั้งต่อไปงานธุรการก็จะปรับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3.50 ครับ

ส่วนในการนำผลการประเมินมาปรับปรุงก็คืออย่างการจองห้องประชุม ก็จองผ่านE-office การใช้บริการโสตฯ ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ก็ผ่านกระบวนการ E-office ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสะดวก และรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ (เพราะว่าผลการประเมินข้อนี้เราได้คะแนนน้อยสุดครับในเรื่องการจองห้องประชุม)