SAR ON BLOG : 10.2 งานการเงินและพัสดุ

บอย สหเวช

องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก

ปฏิบัติการที่ดี

    สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ     

10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 


ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ปฏิบัติการที่ดี

มีขั้นตอนและรอบเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการวางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย
     

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

10.2.1 คู่มือการปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ

  
2. มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน

 10.2.2 (1) เอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job   Description) 

10.2.2 (2) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน  

10.2.2 (3) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ 

  
 3. มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

10.2.3 (1) รายงานอนุมัติการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2549
 
10.2.3 (2) รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549

10.2.3 (3) รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549 

10.2.3 (4) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2549  

10.2.3 (5) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549 

10.2.3 (6) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2549

10.2.3 (7)  รายงานการเบิกวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2549

10.2.3 (8)  รายงานปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ  2549 

10.2.3 (9) รายงานที่อยู่ บริษัท / ห้างร้าน 

10.2.3 (10) รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2549 

10.2.3 (11) รายงานผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 

10.2.3 (12) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน  

10.2.3 (13) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ 

  
4. มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

10.2.4 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549 
 
10.2.4 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ 2549  

10.2.4 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของงานการเงินและพัสดุ

  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

10.2.5 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549                     

10.2.5 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2549 

10.2.5 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของงานการเงินและพัสดุ การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :  นางสาวขวัญเรือน  แดงเรือ    โทร. 6237
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :   นายชรินทร์  ร่วมชาติ   โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 3ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
    งานการเงินและพัสดุมีคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่อยู่ในระบบฐานข้อมูล Data Online   blog และจัดส่งจดหมายอิเล็คทรอนิค e-mail  มี JOB Description  บ่งบอกงานอย่างชัดเจน มีการรายงานการเงินและพัสดุ และคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์มีการนำระบบฐานข้อมูล Data Online ของการเงินและพัสดุมาใช้ และมีระบบ 3 มิติของหน่วยงานกองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีฐานข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของกองคลัง  มหาวิทยาลัยนเรศวร และของคณะสหเวชศาสตร์นำมาใช้งาน    มีผลการประเมินงานด้านการเงินและพัสดุ แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการจากผู้รับบริการ มีผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะ แนวปฏิบัติในการควบคุมภายในหน่ยงานย่อยคณะสหเวชศาสตร์ ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ งบประมาณ 2549  คณะกรรมการติดตามประเมิลผลการควบคุมภายใน
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอดคล้องตามระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
โอกาส O :บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรม ประชุม ทราบระเบียบ          ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ
จุดอ่อน W :-
จุดแข็ง S :

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกลไกการตรวจสอบ
- มีการ จัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการทำเสนอเข้าระบบ Data  Online ของงานการเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง
- มีการทำวิจัยสถาบันเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

 - วิจัยสถาบันเรื่อง ค่าใช้จ่ายตัวหัวนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549
-  วัจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสหเวชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  วัจัยสถาบันเรื่อง สถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ และรายรับ- จ่ายในศูนย์ห้องปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ   2547 - 2549

      
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 3
                                                                    


ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

        

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

<NEXT> /<สารบัญ>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77395, เขียน: 09 Feb 2007 @ 12:23 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้ : 4

เป้าหมายปีต่อไป : 5

ข้อชื่นชม : มีการปรับเกณฑ์การตัดสินใหม่ทุกข้อที่ชัดเจน สอดคล้องกันตามวงจร PDCA  

ข้อสังเกต : เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่นำมาแสดงในเกณฑ์การตัดสินข้อที่ 4 และ 5 ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ : ควรนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานการเงินและพัสดุ โดยเฉพาะประเด็นข้อเสนอแนะในเชิงลบ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารคณะ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่าน อ.วลุลีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนอบรับคำติชมเพื่อก่อเกิดการพัฒนางาน

ในงานการเงินและพัสดุ ได้ทำคู่มืองานการเงินฯเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสำหรับเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรใหม่ ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยทำคู่มือแจกในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2550) และได้วางไว้บน Data online เพื่อให้ทุกคนได้อ่านและทำความเข้าใจ