องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก 

ปฏิบัติการที่ดี


    สำนักงานเลขานุการคณะ พึงให้บริการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้วยมาตรฐานงานระดับมืออาชีพ ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประสิทธิผลของงานคุ้มค่า ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยพฤติกรรมบริการที่สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ในทุกหน่วยงานย่อย ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ  
   

10.1 งานธุรการ

10.2 งานการเงินและพัสดุ

10.3 งานนโยบายและแผน

10.4 งานบริการการศึกษา

10.5 งานห้องปฏิบัติการ

 

ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน
ปฏิบัติการที่ดี

 งานนโยบายและแผนมีปฏิทินการดำเนินงานประจำปี ครบทุกหน่วยงานย่อย ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงาน ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ รวมถึงได้นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานนโยบายและแผนเพื่อการให้บริการอย่างเป็นระบบ    

เกณฑ์การตัดสินหลักฐานอ้างอิง
1. มีปฏิทินการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

10.3.1 ปฏิทินการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2550

  
2. มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน10.3.2 (1) สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเดือน มีนาคม 2550
 10.3.2 (2) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description)
  10.3.2 (3) บันทึกข้อความ เรื่อง การติตดามการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์
  
 3. มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ 10.3.3 www.ahs.nu.ac.th/mis/home/index.asp
  
 4. มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ10.3.4 สรุปผลการการประเมินความพึงพอใจของงานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2550
  
5. มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา10.3.5 (1) การขออนุญาตลาผ่านโปรแกรม e-office
10.3.5 (2) การขอใช้บริการของหน่วย IT ผ่านโปรแกรม e-office


การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแล :   นางสาวนิตยา  รอดเครือวัลย์    โทร. 6223
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นายชรินทร์  ร่วมชาติ  โทร. 6228
ปีที่แล้ว : 4ในครั้งนี้ : 5ปีต่อไป : 5
ผลการดำเนินงาน :
 งานนโยบายและแผนมีปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนครบทุกหน่วยงานย่อย และ มีการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงาน  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงาน เช่น หน่วยบุคคล และหน่วยวิจัย มีการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MIS ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานนโยบายและแผน อยู่ในระดับดี และมีการปรับปรุงงานโดยได้จัดทำ Flow Chart ของทุกหน่วยงานย่อย
TOWS Analysis :
ภาวะคุกคาม T :-งานนโยบายและแผนประกอบด้วยหลายหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้การประเมินและการปรับปรุงทำได้ยาก เพราะเป็นการประเมินและการปรับปรุงโดยภาพรวม
โอกาส O :

- คณะมีระบบฐานข้อมูล MIS ที่แต่ละงานสามารถเก็บข้อมูลได้
- คณะได้นำระบบ e-office เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน W :
จุดแข็ง S :

- บุคลากรงานนโยบายและแผนมีใจให้บริการ บริการด้วยไมตรีจิตที่ดีทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยดูจากผลประเมินความพึงพอใจงานนโยบายและแผน
- บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในงานของตนเอง

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเลขานุการคณะ
     
 
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
 ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล้ว : 4
                                                                      
                                                                       

ประธานกรรมการประเมินตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549

         

 

กรรมการที่ประเมินตรวจสอบในองค์ประกอบที่ 1 ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร
  บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ 9
  รักษาการหัวหน้าห้องสมุดวิทยาศาสตร์
  สุขภาพ 

 <NEXT>  /<สารบัญ>