ข้อคิดจากอดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า

 รายงานสด ข้อคิดจาก อาจารย์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาปูน

ดร.วรภัทร์

ทีมงาน Old Boy CU ศิษย์เก่าเลือดสีมชมพู ย่อมไม่ทิ้งกันครับ

คุณอำนวย แห่งUKM

ภาพ อาจารย์ ดร.วรภัทร์ กำลัง สนทนาธรรม กับ ชาวUKM

 คุณอำนวยที่ดีต้อง Learn How To Learn และ Learn How to Know Yourself ต้องเกิดองค์กรเปี่ยมสุข เกิดความพอเพียง

 ๑.        ยิ่งกว่าอาชีพ อยู่ในสายเลือด

  ๒.       ปรับนิสัยดี ปรับนิสัยชั่วออกไป

  .       อิทธิบาท ๔

  a.          ฉันทะ

  b.         วิริยะ กัดไม่ปล่อย

  c.           จิตตะ มุ่งมั่น

  d.         วิมังสา ปรับย้อนในตัวเอง   

 ๔.      ชมทุกคน ชมบ่อยๆ TL (ตอแหล)

  ๕.      ต้องเติม How

  ๖.       มหาสติ

  ๗.     Respect Individual เคารพความแตกต่าง

  ๘.     ต้องแยกแยะกุศล และ อกุศล

 ๙.      ต้องเจอกันบ่อยๆ และ มี story Telling

 ๑๐.                     เรียนรู้ด้วยจิตของตนเอง

  ๑๑. ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้  Learn How To Learn

  ๑๒. Learn To Know Yourself

JJ2007