เมื่อวันที่ 6     กุมภาพันธ์ 2550        

  โรงพบาบาลมหาราชได้จัดสัมมนาองค์กรเครือข่ายที่ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ มี สาธาณสุข กศน.เมืองนครศรีฯ เกษตร และพัฒนาชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเขียนหลักสูตรอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ

สาระการแลกเปลี่ยนเพื่อ หาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง ตามที่สถาบันการเรียนร "เพื่อเกลอ"ู้พูดว่า "ที่ผ่านมาหน่วยงานเป็นผู้คิดให้เขาหมด ไม่ได้ให้ชาวบ้านคิดเอง เขาควรจะจัดการความรู้ตัวเขาอย่างไร.....

งานในหน้าที่ของครูกาญจน์เองขณะนี้ก็มีความคาดหวังในเรื่องนี้ อยู่มากที่ต้องการให้ชุมชนมีการตื่นตัว ลุกขึ้นมายืนบนลำแข้งลำขาของตัวเอง ไม่รอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ จากการได้ทำเวทีประชาคม ครูกาญจน์มองเห็นภาพรวมของชุมชนส่วนมากแล้วยังคงดำเนินชีวิต แบบเดิม ๆ ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นของตัวเองยังไม่เอาออกมาใช้เท่าที่ควร คงคิดว่าถ้าทางราชการ หน่วยงานราชการคิดแล้วจะถูกและสำเร็จเสมอไป.. แต่จริง ๆ ล้มเหลว เพราะผู้คิดไม่ใช้ผู้ทำ

ครูกาญจน์คิดว่าการเปลี่ยนชุมชนต้องมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ และสุขภาพ  เป็นต้น ทำอย่างไรล่ะ..ที่ให้เขามีความสุขกับการจัดการตัวเองของชาวบ้าน... การประชุมในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์นี้จะสำเร็จหรือไม่.....พวกเราคนทำงานในพื้นที่ก็ต้องลอง ทำกันดู ขอกำลังเต็ม 100 ก็พอ

ท่านผู้อ่านมองเห็นการทำงานเชิงรุก เช่นที่โรงพยาบาล มหาราชนครศรีฯ คิดทำร่วมกับภาคีเครือข่ายครั้งเป็นอย่างไร