คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นมอดินแดง

 รายงานสดข้อสรุปของ

คุณอำนวยแห่ง UKM

คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่น รุ่นมอดินแดง

 ๑.            ให้ความรัก

 ๒.           ความรู้

  ๓.           สร้างบรรยากาศ

  ๔.          สร้างแรงจูงใจ

  ๕.          ทักษะในการตั้งคำถาม

  ๖.            ให้โอกาสคุณกิจได้ลองปฏิบัติ

  ๗.          อดทน

  ๘.          ประสบการณ์ ประสาทสัมผัสที่ดี

  ๙.           ให้กำลังใจ

  ๑๐.    ไม่สร้างแรงกดดัน

  ๑๑.   ทำเป็นตัวอย่าง

  ๑๒.  มีเทคนิค

  ๑๓.  การวางแผน ประเมินผล

  ๑๔.  สามารถสร้างเครือข่าย

  ๑๕.  เข้าใจกระบวนการเรียนรู้  

 สรุป จากตัวแทนทีม โดย ม.วลัยลักษณ์  อ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อดีตรองอธิการบดี

 ๑. คุณอำนวย ต้องมาด้วยใจ อยากสนับสนุน  

 ๒. ทำอย่างต่อเนื่อง (กัดไม่ปล่อย)  

 ๓. เข้าใจ เห็นศักดิ์ศรีของความเป็น ฅน  

 ๔. นำผลการพัฒนากลับสะท้อน

JJ2007