6 กุมภาพันธ์ 2550  กศน.เมืองนครศรีฯ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เกษตรอำเมือง  พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จัดวงเรียนรู้ระดมความคิด  เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคีเครืออข่าย  ในโครงการชุมชนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง   ชุมชนเป้าหมายสามารถจัดทำแผนประจำปีที่มีประสิทธิ์ภาพ นำสู่การปฎิบัติได้จริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  นำทีมโดย  ผอ.สมภาส  จันทร์อุดม ผอ.กศน .เมืองนครศรีฯ และทีมคุณอำนวยตำบล ครูสาวกำแพงเซาด้วยค่ะ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ   และจัดอบรมรุ่นที่ 1ในวันที่ 14-16 ก.พ 2550 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26-28 ก.พ 2550 นี้ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ