ร่าง ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฎิบัติการ

ดัชนีที่ 10.5 งานห้องปฎิบัติการ

กณฑ์การตัดสิน

(1) มีระบบควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่  สามารถตรวจสอบได้

เอกสารอ้างอิง

       10.5.1(1)  ใบเบิกวัสดุ  RT  คลิก

       10.5.1(2)  ใบเบิกวัสดุ  MT คลิก

       10.5.1(3) ใบเบิกวัสดุ  PT  คลิก

       10.5.1(4)  ใบเบิกวัสดุ CVT คลิก

       10.5.1 (5) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ RT คลิก

       10.5.1 (6) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ MT คลิก

       10.5.1 (7) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ PT คลิก

       10.5.1 (8) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ CVT คลิก

(2) มี (1) + มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง
       10.5.2 (1) แบบประเมินการควบคุมภายใน RT คลิก

       10.5.2 (2) แบบประเมินการควบคุมภายใน MT คลิก

       10.5.2 (3) แบบประเมินการควบคุมภายใน PT คลิก

       10.5.2 (4) แบบประเมินการควบคุมภายใน CVT คลิก

(3) มี (2) + มีการดำเนินงานตามระบบที่กำหนดไว้  

เอกสารอ้างอิง
       10.5.3 (1)  แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์  (RT) คลิก

       10.5.3 (2)  รายการครุภัณฑ์ประจำห้องภาควิชารังสีเทคนิค คลิก

       10.5.3 (3)  \\10.34.5.11\Data-Online\งานการเงินและพัสดุ\ที่อยู่บริษัทเพื่อติดต่อซื้อวัสดุ

       10.5.3(4) สัมภาษณ์นักวิทย์ (MT)

       10.5.3(5) แบบฟอร์มการขอยืมครุภัณฑ์ (PT) คลิก

       10.5.3(6) สัมภาษณ์นักกายภาพบำบัด (PT)

       10.5.3 (7) แบบ check list_CVT คลิก

(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง  

       10.5.4 (1) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่องานห้องปฎิบัติการ  คลิก

       10.5.4(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่องานห้องปฎิบัติการ คลิก

(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารอ้างอิง

ผู้กำกับดูแลดัชนี: สุทธิวรรณ   มีแท่ง เบอร์โทรภายใน: 6517 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 3  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 4

เป้าหมายปีต่อไป: 5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : - ปัจจัยเกื้อหนุนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาค

                              ปฎิบัติการไม่เพียงพอ

โอกาส:             -   คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำความ

                              รู้ที่ได้มาพัฒนางาน                               

จุดอ่อน :         -

จุดแข็ง:          -  มีเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการครบทั้ง 4 ภาควิชา

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

  -  โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรงานห้องปฎิบัติการระหว่างคณะต่างๆ

      ในมหาวิทยาลัย

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10.5-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77112, เขียน: 08 Feb 2007 @ 11:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)