ร่าง ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

เกณฑ์การตัดสิน

 

(1)    มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารอ้างอิง

10.3.1  ปฎิทินการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนประจำปีงบประมาณ

              2550  คลิก

( 2)    มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน

เอกสารอ้างอิง

10.3.2(1) สรุปการมาปฎิบัติงานของบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2550 คลิก

10.3.2(2) บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่

                  และขอบข่ายงาน Job description คลิก

10.3.2 (3) บันทึกข้อความการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน

                   ของผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ คลิก

(3)    มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ

     เอกสารอ้างอิง

10.3.3 www.ahs.nu.ac.th/mis/home/index.asp  

(4)     มี (3) + มีการประมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง

10.3.4 ผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานนโยบาย

            และแผนประจำปีงบประมาณ 2550  คลิก

(5)    มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารอ้างอิง

10.3.5  www.e-office.ahs.nu.ac.th/scripts/foxweb.exe/oa_main.fwx      

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  นิตยา  รอดเครือวัลย์ เบอร์โทรภายใน: 6233 E-mail. [email protected]      

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:4  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป: 5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : - งานนโยบายและแผนประกอบด้วยหลายหน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีลักษณะงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้การประเมินและการปรับปรุงทำได้ยาก เพราะเป็นการประเมินและการปรับปรุงโดยภาพรวม

โอกาส:             -    คณะมีระบบฐานข้อมูล MIS ที่แต่ละงานสามารถเก็บข้อมูล

                              ได้

                           -   คณะได้นำระบบ e-office เข้ามาใช้ในการปฎิ  

                               บัติงาน                             

จุดอ่อน :         -  

จุดแข็ง:          -   บุคลากรงานนโยบายและแผนมีใจให้บริการ บริการด้วยไมตรี

                              จิตที่ดีทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยดูจากผลประเมิน

                               ความพึงพอใจงานนโยบายและแผน

                          -  บุคลากรงานนโยบายและแผนมีความชำนาญและมี

                              ประสบการณ์ในงานที่ปฎิบัติ

                           -  บุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละงานได้จัดทำปฎิทินการดำเนิน

                               งานในงานของตนเอง

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

 

-  จัดทำแผนปฎิบัติการของสำนักงานเลขานุการคณะ

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10.3-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77109, เขียน: 08 Feb 2007 @ 11:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)