ร่าง ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน

1. มีการจัดทำปฎิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงานคู่มือนิสิตและเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา

เอกสารอ้างอิง

    10.4.1(1) ปฎิทินการศึกษา

    10.4.1(2) ตารางสอนภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2549

    10.4.1(3) โครงการฝึกงาน

    10.4.1(4) คู่มือนิสิต 

2. มี (1) + มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสอนและผลการเรียนนิสิตร่วมกับภาควิชา อย่างสม่ำเสมอตามรอบเวลาที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง

    10.4.2(1) ผลประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการ

                      ศึกษา 2549

    10.4.2(2) ผลการเรียนของนิสิต

3.มี (2) + มีช่องทางขอรับคำปรึกษา ขอรับบริการ หรือข้อเรียกร้องได้มากกว่า 1 ช่องทาง และให้บริการได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ

เอกสารอ้างอิง

   10.4.3 จุดรับแบบฟอร์มในงานบริการการศึกษา

4.มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง

    10.4.4 (1) แบบฟอร์มความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริการการศึกษา

    10.4.4 (2) ผลการประเมินงานบริการการศึกษา

5.มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

         เอกสารอ้างอิง

    10.4.5 ผลการปรับปรุงและพัฒนาในงานบริการการศึกษา

ผู้กำกับดูแลดัชนี: วราภรณ์  พยัตตพงษ์ เบอร์โทรภายใน: 6238 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-  จัดทำปฎิทินการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

    10.4.1 (1) เพื่อสะดวกในการจัดตารางสอนลงในโปรแกรม Reg. รวมทั้ง

   โครงการ  10.4.1 (2) ฝึกงานของนิสิต 4 ภาควิชา  10.4.1(3)

-  งานบริการการศึกษามีคู่มือนิสิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนว

    ทางในการเรียนสำหรับนิสิต 10.4.1 (4)

-  จัดทำประเมินหลักสูตร โดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2549 10.4.2(1)

-  ติดตามผลการเรียนของนิสิตร่วมกับภาควิชา และนำเข้าที่ประชุมกรรมการ

    เข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 10.4.2(2)

-  จุดรับแบบฟอร์มในการขอรับบริการมีหน้าห้องงานบริการการศึกษา,

    Website งานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ และใน Data online เพื่อ

    ให้นิสิตสะดวกในการขอรับบริการ 10.4.3

-   จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประเมินผลงานของ

    งานบริการการศึกษา และนำผลประเมินมาปรับปรุงในการบริการให้ตรงกับ

     ความต้องการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 10.4.4(1)

-   ผลการประเมินความพึงพอใจในงานบริการการศึกษา 10.4.4(2)

-   งานบริการการศึกษาได้นำสิ่งที่ผู้รับบริการเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา

     10.4.5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 5  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:  5 

เป้าหมายปีต่อไป: 5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : - การจัดทำ  ตารางสอน ต้องรอจากมหาวิทยาลัย และคณะ

                              อื่นๆที่จัดการเรียนการสอนให้ ทำให้การจัดตารางสอนค่อนค้าง

                              ติดขัด และล่าช้า 

                           - มหาวิทยาลัยต้องการให้ประเมินตนเอง (SAR) ในเวลาเร่งรัดเกิน

                             ไป เนื่องจากงานบริการการการศึกษาต้องรอจบปีการศึกษา      

                              เรียบร้อยก่อน จึงจะให้ข้อมูลได้ดีมีประสิทธิภาพ

โอกาส:             -  งานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการประเมินการสอน

                                อาจารย์โดยนิสิตในระบบ www.Reg.nu.ac.th            

                           -  คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับนิสิตช่วยงานโครงการ

                               ประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ทำให้ได้ผล

                                ประเมินด้านการเรียนการสอนทันต่อเวลา                   

จุดอ่อน :         -

จุดแข็ง:          -  มีนักวิชาการศึกษาประจำในแต่ละภาควิชา จึงสามารถให้คำ

                             ปรึกษานิสิตแต่ละภาควิชาได้สะดวกขึ้น

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:  

-  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอ่านหนังสือ คณะสหเวชศาสตร์

-  ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมคุณธรรมและ

    บุคลิกภาพของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

 -  ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

     นเรศวร ปีการศึกษา 2547-2548

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10.4-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77111, เขียน: 08 Feb 2007 @ 11:43 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 22:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)