ในมุมหนึ่งของสังคมผู้คนไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างมีโอกาสไปสะดุดอุบัติเหตุแห่งชีวิต ที่เป็นลิขิต
แห่งตราบาปในความทรงจำ ประสบการณ์ในความผิดพลาดพลั้งเผลอ เบลอร์ไปในช่วงหนึ่งเพราะหาที่พึ่งพิ่ง
สิ่งเสพติดด้วยคิดว่าจะช่วยบำบัดความเหงาเร่งเร้าความสนุกเพลิดเพลิน หลงเดินทางผิดไป...สุดท้ายกลับใจ
ได้คิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
จึงมาที่นี่เหมือนกับ  การ Rebirth  หรือเกิดใหม่

      วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2550 เวลาประมาณ 16.00 ผมได้แวะไปเยี่ยมศูนย์เกิดใหม่  ณ  อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรา  โดยได้เดินทางไปพร้อมกับ ดร.ปาน กิมปี คุณ จตุพร สุทธิวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ครู สุพรรณ  จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนำพาของผอ.สมศักดิ์          ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางคล้า  และคณะ ได้พบกับนักศึกษาที่ศูนย์เกิดใหม่และได้สนทนากับ  Sister  ผู้บริหารศูนย์เกิดใหม่ได้ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ

      การสอน กศน. ที่นี่ไม่ธรรมดา มีการสอนเสริมเพิ่มภาษาจีน  ญี่ปุ่น   นอกจากภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี มี Sister ผู้จนจบครบเครื่องเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ นักศึกษาได้ฟุตฟิตฟอไฟ ได้เต็มที่ นอกจากนี้มีวิทยากรมาช่วยสอนเสริมที่พูดได้ 7 ภาษา ผู้เรียนก็ไม่ธรรมดาผ่านเมืองนอกเมืองนามาก็มี แต่ไปเสียทีกับยาเสพติดต้องจบชีวิตการศึกษาไม่ทันผ่าน High School และต้องกลับมาเรียนทบต้นใหม่ใช้ช่องทางการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อต่อวุฒิสุดท้ายปลายทางเข้ามหาวิทยาลัย บ้างก็จะเรียนต่อที่เมื่องไทยบ้างก็จะไปเมืองนอก

  
      ผู้ที่เข้ามาบำบัดพัฒนาที่ศูนย์เกิดใหม่นี้ไม่มีข้อจำกัดด้านศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม บนความพยายามของซิสเตอร์ จัดให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

       ตัวแทนนักศึกษา 4 คน ทยอยกันมาเล่าประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การเตือนใจวัยรุ่นทั้งหลาย ไม่ให้ก้าวเดินไปใช้ทางที่ผิดเหมือนชีวิตของแต่ละคน หลายเรื่องหลายราวเช่น เมื่อครั้งที่ฉันเสียคน เป็นต้น ทุกคนได้เรียงร้อยเป็นเอกสารชื่อ."เมื่อครั้งที่ฉัน........." ..ประสบการณ์เรื่องจริงจากบุคคลที่เคยผ่านเรื่องราว ครั้งหนึ่งของชีวิต เป็นอุทาหรณ์สอนใจ สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ไม่เคยสัมผัส......ที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริงที่จับใจ

       ก่อนจะจากกัน  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง  IF WE HOLD ON TOGETHER เป็นภาพที่ประทับใจในแววตาที่มีความหวัง มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองต่อไป
            
       ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกเยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้นในศูนย์เกิดใหม่ มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตนเองให้สำเร็จตามความตั้งใจครับ