จากประสบการณ์การสอนของข้าพเจ้า  ได้ทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  เห็นว่าเป็นระดับชั้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน  เพราะเด็กในระดับนี้เมื่อได้รับรู้อะไรแล้วเขาจะจำใส่ใจไว้ได้นานเป็นพื้นฐานของชีวิตการที่จะสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนั้น  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  สอนให้นักเรียนมีคุณธรรม  รักพ่อแม่  ญาติ  ครู และผู้มีพระคุณ     การสอนไหว้  กล่าวคำทักทาย เช่น สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ   ในตอนเช้า  เมื่อพบหน้ากัน  ทำทุกวัน    สอนให้รู้จักไหว้พ่อแม่  ญาติผู้ใหญ่  โดยการปฏิบัติจริงเวลาที่ผู้ปกครองมาส่งและมารับเด็ก  การสอนให้นักเรียนรู้จักการสวดมนต์  ฝึกการนั่งสมาธิก่อนเรียนการนั่งสมาธินี้จะทำการฝึกทุกเช้าก่อนเรียน  เพราะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร                จากการที่พยายามสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนนั้น  สิ่งที่ทำให้มองเห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  คือ  การพานักเรียนร่วมกิจกรรม  ของชาติ  ทางศาสนา และพระมหากษัตริย์  มีหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  เข้ามาร่วมกิจกรรม  และได้รับคำชมเชยจาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  อีกด้วย  ว่านักเรียนทำได้ดี                การสอนกิจกรรมสร้างสรรค์  นักเรียนได้วาดภาพ  บุคคลที่นักเรียนรัก  ข้าพเจ้าก็จะวาดบุคคลที่นักเรียนรัก  นักเรียนจะวาดภาพคุณครู  ระบายสีตามสีที่ครูใส่ในวันนั้น