ทบทวนงานประจำ 19. : 5 - 9 ก.พ. 50

  ติดต่อ

5 ก.พ. 50

   - ขออนุมัติโอนหมวดเงิน (รายวิชาศึกษาทั่วไป) 3 คณะ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์)
  - ส่งโครงการด้านบริการวิชาการให้กองแผน (กพร.)
  - ทำเรื่องแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นกรรมการกค. เพิ่มเติม
  - ทำเรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี
  - ทำเรื่องโอนเงินค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูง และเครื่อง
สแกนเนอร์

6 ก.พ. 50

  - ทำเรื่องขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม (CVT) โครงการประชุมวิชาการ
 -  ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินกองทุนพัฒนาให้คุณนันทิดา
- ประสานงานเรื่องเสื้อกีฬาบุคลากร
- ประสานงานเรื่องการเดินทางไปอบรมผู้บริหารระดับสูงของท่านคณบดี
- สอนเรื่องการจัดทำ SAR ON BLOG ให้คุณสุพรรษา และคุณชรินทร์
- รับเรื่องบุคลากรดีเด่นปขมท. จากสภาอาจารย์

7 ก.พ. 50

 - ประธานการประชุมกีฬาบุคลากร กลุ่มสีฟ้า
 - ทำเรื่องให้คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโอนหมวดเงินให้กับคณะสหเวชศาสตร์
- ทำเรื่องถึงนายกอบจ.จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ท่านคณบดีมอบหมาย
   (โครงการชาวพิษณุโลก สุขภาพดีฯ)
- แนะนำคุณนิตยา เรื่อง การขอเครื่องราชฯ

8 ก.พ. 50

- สรุปยอดเงิน สำหรับการตั้งงบประมาณสะสมให้คณบดีทราบ
- ประสานงานกับกองแผนงาน เรื่อง การตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
- ปรึกษากับอ.ศุภวิทู เรื่อง การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยสถาบัน
- ประชุมคณะกรรมการ QA ของคณะ
- แก้ไขชื่อ โครงการชาวพิษณุโลกสุขภาพดีฯ
- ส่งโครงการวิจัยสถาบัน (ขออนุมัติการพิจารณารับรองการทำวิจัยในมนุษย์)

 

9 ก.พ. 50

 - ประชุมกรรมการ QA สำนักงานเลขานุการ
-  จัดทำ SAR ON BLOG
- ประสานงานกับกองแผน เรื่อง ขออนุมัติตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
  สำหรับโครงการประชุมวิชาการ ของ CVT
- ประสานงานกับเลขานุการฝ่ายประสานงาน (อ้อ-พยาบาล) เรื่อง สถานที่ซ้อมเชียร์ 

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 76980, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-15 01:38:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#งานประจำ#คณะสหเวชศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)