GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

FMEA / ป้องกันไว้ก่อน

คำจำกัดความของ FMEA มาใช้ในบริการสุขภาพ
# Effective  Control  Measure = เป็นมาตรการที่จะขจัดหรือลดความน่าจะเกิดเหตุการณือันตรายได้ชัดเจน

# HaZard  Analysis = เป็นการเก็บและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของกระบานการที่เลือกมาวิเคราะห์  มีเป้าหมายเพื่อจัดทำบัญชีอันตรายที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้หากไม่ควบคุมให้ดี

# Failure  Mode  =  วิธีการต่าง ๆ   ที่จะเกิดความบกพร่อง/ล้มเหลวในกระบวนการย่อย  ทำให้ไม่อาจบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

# Failure  =  สิ่งที่ทำให้บริการต้องหยุดชะงัก  การสูญเสียทรัพย์สิน  การไม่มีเครื่องมือสำหรับให้บริการ  การเบี่ยงเบนไปจากสถานการณ์ปกติ  การไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  ภาวะไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ

 

%%%%  FMEA  จะทำอย่างไร อีกสักครู่ครับ %%%%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 76719
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)