คำนี้ ใครๆ ก็เข้าใจ ตามภาษาไทย และหลายๆ คนก็อาจไม่รู้ว่ามาจากบาลี.. สมัย ตามความหมายไทยๆ ก็คือ ช่วงหนึ่งของเวลา มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ยุค ซึ่งบางครั้งก็ใช้แทนกันได้ (ยุค ก็เป็นคำบาลี)...

แต่ เมื่อมาเรียนบาลี สมัย เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ยากต่อการแปลทุกครั้งเมื่อเจอคำนี้ ซึ่งทำให้ผู้เขียนสงสัยและต้องค้นคว้าอีกครั้ง...

ตาม คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา สมัย มี ๙ ความหมาย คือ

  • ความถึงพร้อมแห่งเหตุ
  • หมู่คณะ
  • สาเหตุ
  • ขณะ หรือโอกาส
  • การแทงตลอด หรือการบรรลุ
  • กาลเวลา
  • การละ หรือการสละ
  • การได้รับ
  • ลัทธิ ความเชื่อ หรือความคิดเห็น

ดังนั้น เมื่อเจอคำว่า สมัย ถ้าแปลไม่ถูกต้อง บางครั้งก็อาจสอบตกเอาได้ง่ายๆ (การสอบบาลีระดับสูง แปลผิดศัพท์เดียว ถ้าเนื้อหาประเด็นนั้น ผิดธรรมะ ก็ปรับตก)

เมื่อแยกตามศัพท์ สมัย มาจาก สํ เป็นอุปสรรคบทหน้า และผสมกับ อิ รากศัพท์ (สํ + อิ) ..แปลง นิคหิต เป็น ม.ม้า (สํ - สม) ..แล้วก็แปลง อิ รากศัพท์ เป็น อยะ (อิ - อย)...สำเร็จรูป เป็น สมัย (สม+อยะ = สมยะ)...

หมายเหตุ ...

ศัพท์เดียวแต่มีหลายความหมายทำนองนี้ ในภาษาไทยก็มีมากมาย เพียงแต่ถ้าแบบไทยๆ เราจะรู้เลย เช่น

คน หมายถึง สัตว์มนุษย์ การผสม การทำให้ปนเปกันไป...

หมา หมายถึง สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง พฤติกรรมของคนที่พึงรังเกียจ หรือภาชนะสำหรับตักน้ำ (นี้เป็นคำถิ่นปักษ์ใต้)