หลังจากที่ผมได้ไปรับการอบรมในเรื่องของ สมรรถนะในการทำงาน ก็ได้กลับมาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์ในการทำงานในองค์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้องค์กรของเราก้าวสู่ความเป็นเลิศให้ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันครับ เพราะเราเป็นเด็กใหม่และก็เด็กที่สุดด้วยในกลุ่มของนักบริหารในระดับองค์กรที่มีระดับหัวหน้าแต่ละแผนกมาร่วมปรึกษาหารือกลยุทธ์ในการทำงานและประเมินผลงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริหารที่จะทำให้บุคลากรมีสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างเพียงพอและเพื่อเป็นการอยู่รอดของตนเองและองค์กร

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดขอบเขตและตัวชี้วัดในงานเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในแต่ละงานหลังจากนั้นก็ได้นำมาปรับใช้โดยการเรียกประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการดำเนินงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประโยชน์สูงเกิดสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ วันนี้ทำเราทำดีที่สุดหรือยัง????