ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย แบ่งได้ 3 แบบได้แก่

  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่าย หรือโฮส
  • การรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย ภายใน/ภายนอกระบบ
  • การรักษาความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกข่าย