โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครู ๕ ปี มรภ.สวนสุนันทา ร่าง2

ระบบริหารจัดการผลิตครู มรภ.สวนสุนันทา

โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครู
หลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.2547
*****************
1. ชื่อหัวหน้าโครงการและหน่วยงานสังกัด
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัย สุขเอี่ยม  กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
              ภาคพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัย
 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีขึ้นและรับนักศึกษา

ครูเข้าศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2547 

2.2 ในหลักสูตรการผลิตครูใหม่มุ่งเน้นการจัดการฝึกหัดครูที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcomes) การจัดโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา(Modular System) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Leaner-Centered Approach)  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรนี้เน้นการเรียนทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ การเรียนจากสถานการณ์จริง  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูระหว่างคณะครุศาสตร์ โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น   
2.3 ในปี พศ.2547 มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีเข้าศึกษาใน 3 โปรแกรมวิชาเอก จำนวน 44 คน ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย
2.4  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีคณะครุศาสตร์เป็นผู้จัดแผนการเรียน จัดกิจกรรมการเสริมทักษะและการให้คำปรึกษาพร้อมกับจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู ส่วนคณะวิชาอื่นจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเอก 
2.5 ในการเรียนชั้นปีที่1  ภาคเรียนที่ 1/2547 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 4 ชุดวิชาคือ GEED101 GEED102 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชาและในภาคเรียน 2/2547  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอีก 4 ชุดวิชาคือ GEED103 GEED104 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชา ส่วนในชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 4 ชุดวิชาคือ GEED105 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชา  และเริ่มลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชีพครู EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.6 มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโรงเรียนสาธิตทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จากปี พศ.2546 มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูไปแล้วส่วนหนึ่ง  ในโครงการวิจัยดังกล่าว    คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับโรงเรียนทั้งสองแห่งจัดทำมาตรฐานโรงเรียน ประเมินโรงเรียนตามมาตรฐาน และเสนอกลยุทธ์ขึ้นมา กับได้นำแผนมาจัดทำเป็นโครงการและนำไปดำเนินการเพื่อยกระดับโรงเรียนและครูพี้เลี้ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.7 จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการผลิตครู5ปีได้ออกแบบการผลิตครูไว้อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่คุณลักษณะของบัณฑิตครูที่ต้องการ ระบบหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนรู้  ระบบการวัดประเมินการเรียนการสอน ระบบการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะครู ระบบการจัดแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ระบบการเตรียมและพัฒนาอาจารย์  ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์   และบัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้นำหลักสูตรไปจัดการศึกษามาครบ 1 ปีการศึกษาคือในปี 2547 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะติดตามการใช้หลักสูตรในรอบปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การบริหารจัดการกระบวนการผลิตครูมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามหลักการที่กำหนดหรือไม่ การจัดการเรียนรู้มีรู)แบบวิธีการอย่างไร ตอบสนองตามเป้าประสงค์หรือไม่ รวมถึงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในปี 2548 ตามหลักการที่ว่า หลักสูตรจะต้องพัฒนาให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีขึ้น เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ปรับการผลิตครู 5 ปีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.8โครงการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรได้มีการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการการผลิตครูตามหลักสูตร5ปีขึ้นเพื่อนำมาดำเนินการให้การรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียน การจัดผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชา การประเมินผลการสอน การประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ การฝึกประสบการณ์และการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพและสามารถนำไปบริหารจัดการการผลิตครูตามหลักสูตร5ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.เป้าหมายของชุดโครงการวิจัย
3.1ได้ต้นแบบของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร5ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่มีคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กระบวนการ ประกอบด้วย
(ก)กระบวนการด้านนักศึกษาครู (ข)กระบวนการด้านอาจารย์ผู้สอน(ค)กระบวนการด้านหลักสูตร และ(ง)กระบวนการด้านคณะครุศาสตร์
      3.2 ได้แผนกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2  แผน
    3.3 ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 กระบวนการ
    3.4 ได้ยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 กระบวนการ
4.คำถามการวิจัย
(1) มาตรฐานของกระบวนการบริการจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีอะไรบ้าง
(2)ระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในระดับใด
 (3) กระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ควรได้รับการพัฒนามีอะไรบ้าง
 (4)ผลการยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมีคุณภาพอยู่ในระดับใด
5.วัตถุประสงค์การวิจัย
(1)เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครูหลักสูตรครู5ปี
(2)เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(3)เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(4)เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์
 
6.ขอบเขตของโครงการ
การวิจัยนี้ออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่2 ปี 2547-48
7.วิธีดำเนินงาน
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นให้พัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้
(1)    ศึกษากรอบชุดโครงการ(TOR) ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
(2)     พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบชุดโครงการวิจัยระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร
(3)    เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และอนุมัติ
(4)    ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย
(5)    ติดตามสรุปผลและรายงาน
(6)    เรียนรู้และเผยแพร่ผลวิจัย
การวิเคราะห์เอกสาร การทบทวนและสังเคราะห์บริบทองค์กรและการสังเคราะห์ผล ให้ทำ
โดยนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1)ได้มาตรฐานของกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5ปี (ก)กระบวนการด้านนักศึกษาครู (ข)กระบวนการด้านอาจารย์ผู้สอน(ค)กระบวนการด้านหลักสูตร และ(ง)กระบวนการด้านคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2)ได้แผนกลยุทธ์และโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(3)ได้ผลพัฒนากระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5ปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    
9.งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ
 (1)งบประมาณของโครงการ 100000 บาท
 (2)ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2547-กันยายน 2548
 
10.เอกสารอ้างอิง
(1)คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2546 
สภาสถาบันราชภัฏ   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พฤศจิกายน 2546 
                (2)สภาสถาบันราชภัฏ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2546  สภาสถาบันราชภัฏ  
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ พฤศจิกายน 2546 
                (3) กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  2542
 
11.คณะผู้วิจัย
        (1)รองอธิการบดี                                                                 ที่ปรึกษา
(2)คณบดีคณะครุศาสตร์                                                    ที่ปรึกษา
(3)ผศ. ดร.มัย สุขเอี่ยม(คณะครุศาสตร์)                          หัวหน้าโครงการวิจัย
(4)รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ)                     รองหัวหน้าโครงการนักวิจัย
(5)รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหาร                        รองโครงการนักวิจัย 
(6)ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา 1 ท่าน                         นักวิจัย
(7)อาจารย์คณะครุศาสตร์ 1 ท่าน                                     นักวิจัย
(8)อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิต  1 ท่าน                          นักวิจัย
(9)อาจารย์โรงเรียนประถมสาธิต 1 ท่าน                        นักวิจัย
(10)นักศึกษาปริญญาโท 1 คน                                         นักวิจัย
(11)นักศึกษาปริญญาโท 1 คน                                         นักวิจัย
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครู5ปี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 764, เขียน: 04 Jul 2005 @ 08:41 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

pam
IP: xxx.151.41.2
เขียนเมื่อ 
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครู ๕ ปี มรภ.สวนสุนันทา ร่าง2
ระบบริหารจัดการผลิตครู มรภ.สวนสุนันทา
โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครู
หลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ.2547
*****************
1. ชื่อหัวหน้าโครงการและหน่วยงานสังกัด
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัย สุขเอี่ยม  กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
              ภาคพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ความสำคัญของเรื่องที่ทำวิจัย
 2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีขึ้นและรับนักศึกษา

ครูเข้าศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2547 

2.2 ในหลักสูตรการผลิตครูใหม่มุ่งเน้นการจัดการฝึกหัดครูที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcomes) การจัดโครงสร้างหลักสูตรแบบชุดวิชา(Modular System) และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Leaner-Centered Approach)  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรนี้เน้นการเรียนทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติ การเรียนจากสถานการณ์จริง  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูระหว่างคณะครุศาสตร์ โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น   
2.3 ในปี พศ.2547 มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีเข้าศึกษาใน 3 โปรแกรมวิชาเอก จำนวน 44 คน ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และภาษาไทย
2.4  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มีคณะครุศาสตร์เป็นผู้จัดแผนการเรียน จัดกิจกรรมการเสริมทักษะและการให้คำปรึกษาพร้อมกับจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู ส่วนคณะวิชาอื่นจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเอก 
2.5 ในการเรียนชั้นปีที่1  ภาคเรียนที่ 1/2547 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 4 ชุดวิชาคือ GEED101 GEED102 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชาและในภาคเรียน 2/2547  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอีก 4 ชุดวิชาคือ GEED103 GEED104 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชา ส่วนในชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ 4 ชุดวิชาคือ GEED105 กับวิชาเอก 2 ชุดวิชา  และเริ่มลงทะเบียนเรียนชุดวิชาชีพครู EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
2.6 มหาวิทยาลัยโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดโรงเรียนสาธิตทั้งสองแห่งของมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับคณะครุศาสตร์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จากปี พศ.2546 มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูไปแล้วส่วนหนึ่ง  ในโครงการวิจัยดังกล่าว    คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับโรงเรียนทั้งสองแห่งจัดทำมาตรฐานโรงเรียน ประเมินโรงเรียนตามมาตรฐาน และเสนอกลยุทธ์ขึ้นมา กับได้นำแผนมาจัดทำเป็นโครงการและนำไปดำเนินการเพื่อยกระดับโรงเรียนและครูพี้เลี้ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.7 จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการผลิตครู5ปีได้ออกแบบการผลิตครูไว้อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่คุณลักษณะของบัณฑิตครูที่ต้องการ ระบบหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนรู้  ระบบการวัดประเมินการเรียนการสอน ระบบการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะครู ระบบการจัดแหล่งการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ระบบการเตรียมและพัฒนาอาจารย์  ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบ ระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์   และบัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้นำหลักสูตรไปจัดการศึกษามาครบ 1 ปีการศึกษาคือในปี 2547 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีความประสงค์จะติดตามการใช้หลักสูตรในรอบปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การบริหารจัดการกระบวนการผลิตครูมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามหลักการที่กำหนดหรือไม่ การจัดการเรียนรู้มีรู)แบบวิธีการอย่างไร ตอบสนองตามเป้าประสงค์หรือไม่ รวมถึงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในปี 2548 ตามหลักการที่ว่า หลักสูตรจะต้องพัฒนาให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีขึ้น เพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ปรับการผลิตครู 5 ปีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2.8โครงการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรได้มีการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการการผลิตครูตามหลักสูตร5ปีขึ้นเพื่อนำมาดำเนินการให้การรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียน การจัดผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชา การประเมินผลการสอน การประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ การฝึกประสบการณ์และการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพและสามารถนำไปบริหารจัดการการผลิตครูตามหลักสูตร5ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3.เป้าหมายของชุดโครงการวิจัย
3.1ได้ต้นแบบของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร5ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่มีคุณภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กระบวนการ ประกอบด้วย
(ก)กระบวนการด้านนักศึกษาครู (ข)กระบวนการด้านอาจารย์ผู้สอน(ค)กระบวนการด้านหลักสูตร และ(ง)กระบวนการด้านคณะครุศาสตร์
      3.2 ได้แผนกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2  แผน
    3.3 ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 กระบวนการ
    3.4 ได้ยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 กระบวนการ
4.คำถามการวิจัย
(1) มาตรฐานของกระบวนการบริการจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีอะไรบ้าง
(2)ระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในระดับใด
 (3) กระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ควรได้รับการพัฒนามีอะไรบ้าง
 (4)ผลการยกระดับคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการด้านนักศึกษาครู ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลักสูตรและด้านคณะครุศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมีคุณภาพอยู่ในระดับใด
5.วัตถุประสงค์การวิจัย
(1)เพื่อออกแบบระบบบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครูหลักสูตรครู5ปี
(2)เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(3)เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์  
(4)เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูของคณะครุศาสตร์
 
6.ขอบเขตของโครงการ
การวิจัยนี้ออกแบบพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครูหลักสูตร 5 ปีของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่2 ปี 2547-48
7.วิธีดำเนินงาน
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นให้พัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยดังนี้
(1)    ศึกษากรอบชุดโครงการ(TOR) ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
(2)     พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบชุดโครงการวิจัยระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร
(3)    เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และอนุมัติ
(4)    ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย
(5)    ติดตามสรุปผลและรายงาน
(6)    เรียนรู้และเผยแพร่ผลวิจัย
การวิเคราะห์เอกสาร การทบทวนและสังเคราะห์บริบทองค์กรและการสังเคราะห์ผล ให้ทำ
โดยนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1)ได้มาตรฐานของกระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5ปี (ก)กระบวนการด้านนักศึกษาครู (ข)กระบวนการด้านอาจารย์ผู้สอน(ค)กระบวนการด้านหลักสูตร และ(ง)กระบวนการด้านคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(2)ได้แผนกลยุทธ์และโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการผลิตครู5ปีของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(3)ได้ผลพัฒนากระบวนการในระบบบริหารจัดการคุณภาพของการผลิตครู5ปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    
9.งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ
 (1)งบประมาณของโครงการ 100000 บาท
 (2)ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2547-กันยายน 2548
 
10.เอกสารอ้างอิง
(1)คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2546 
สภาสถาบันราชภัฏ   สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พฤศจิกายน 2546 
                (2)สภาสถาบันราชภัฏ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2546  สภาสถาบันราชภัฏ  
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ พฤศจิกายน 2546 
                (3) กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  2542
 
11.คณะผู้วิจัย
        (1)รองอธิการบดี                                                                 ที่ปรึกษา
(2)คณบดีคณะครุศาสตร์                                                    ที่ปรึกษา
(3)ผศ. ดร.มัย สุขเอี่ยม(คณะครุศาสตร์)                          หัวหน้าโครงการวิจัย
(4)รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ)                     รองหัวหน้าโครงการนักวิจัย
(5)รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายบริหาร                        รองโครงการนักวิจัย 
(6)ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา 1 ท่าน                         นักวิจัย
(7)อาจารย์คณะครุศาสตร์ 1 ท่าน                                     นักวิจัย
(8)อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิต  1 ท่าน                          นักวิจัย
(9)อาจารย์โรงเรียนประถมสาธิต 1 ท่าน                        นักวิจัย
(10)นักศึกษาปริญญาโท 1 คน                                         นักวิจัย
(11)นักศึกษาปริญญาโท 1 คน                                         นักวิจัย
 
อั้ม
IP: xxx.25.79.0
เขียนเมื่อ 

45645454654556465464

นา
IP: xxx.172.214.249
เขียนเมื่อ 

อ่นบส่สสว่นยพสวสสิ่้ตขีพทพ่ัตข่้่