วันนี้เข้าห้องอบรม เวลา 11.00 นาฬิกาแล้ว  เนื่องจากทำงานเร่งด่วนอยู่