ควรมีรองคณบดีฝ่าย KM หรือไม่

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ควรมีรองคณบดีฝ่าย KM หรือไม่
           ผมได้รับคำถามจากคณบดีท่านหนึ่ง ว่าในคณะของท่านมีกิจกรรม KM เข้มข้นพอสมควร    ท่านควรตั้งรองคณบดีฝ่าย KM หรือไม่
           ผมให้ความเห็นว่าการมีรองคณบดีฝ่าย KM มีทั้งข้อดีและข้อเสีย    ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีทำงาน    ถ้าตกลงวิธีทำงานไม่ดี   รองคณบดีทำงานแบบเดียวกันกับรองคณบดีฝ่ายวิจัย   ฝ่ายโรงพยาบาล  ฯลฯ    คือให้ KM เป็นงานหลัก หรือ programme of work เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง    ก็จะผิด    ทำให้เกิดการเพิ่มงาน    ทำให้ KM แยกออกจากเนื้องานหลัก    KM กลายเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เครื่องมือบรรลุผลงาน หรือคุณภาพงาน
           ถ้ารองคณบดีฝ่าย KM ทำหน้าที่ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ    โดยมีเป้าหมายคือการทำให้ KM เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ หรือเป็นเนื้อเดียวกับงานประจำ    ให้ KM เป็นเครื่องมือ  ไม่ใช่เป้าหมาย  การมีรองคณบดีฝ่าย KM ก็มีประโยชน์
วิจารณ์ พานิช
๒๙ มิ.ย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)