ความเป็นองค์รวมของชุมชน

แนวคิดพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน  ทางการแพทย์ดั้งเดิมมีหลักการว่า  คนจะมีสุขภาพดี  เมื่อร่างกายมีความสมดุลระหว่างธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ คนเราเจ็บไข้หรือป่วย เพราะขาดความสมดุลในธาตุ  การรักษาจึงต้องมีการปรับธาตุ โดยสมุนไพรหรือวิธีการอื่นๆ การดำเนินชีวิตประจำวันก็เช่นกันต้องมีความสมดุล 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ญาติพี่น้อง และชุมชน ความเอื้ออาทร เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน การมีกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา เช่น การรดน้ำดำหัว การบายศรีสู่ขวัญ ส่วนกับธรรมชาติทุกคนมีการทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ  มีหลักเกณฑ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตัดไม้เพื่อปลูกบ้าน ไม่ตัดไม้อ่อนไม่ได้ทำเพื่อการค้า  แนวความคิดนี้คนไทยควรกลับไปทบทวนและยึดหลักปรัชญาความพอเพียงในการดำรงชีวิต  เพื่อทำให้ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมกับสู่ความสมดุลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป้าหมาย คือ คนมีสุขภาพแข็งแรง สังคมอยู่ด้วยความเอื้ออาทรและสันติสุข