การทำงานสาธารณสุขมูลฐานหรืองานสาธารณสุขในยุคที่มีความผันผวนทางการเมืองในปัจจุบัน บุคลากรต้องมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีความชำนาญในการประสานงานปราศจากการครอบงำของผู้มีอิทธิพล แต่ในบางครั้งการทำงานในพื้นที่ย่อมต้องพบกับอำนาจมืดของผู้มีอิทธิพลบางกลุ่ม ดังนั้นจึงควรรำลึกไว้เสมอว่า ข้าราชการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหูเป็นตา ให้บ้านเมือง บรรเทาความทุกข์ของประชาชน มากกว่าการสร้างอำนาจบารมีกดขี่ประชาชน ยึดหลักอิทธิบาท4 เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง