การเทียบระดับการศึกษาทำให้ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษามีทางออกในการแสวงหาความรู้ได้เต็มตามความสามารถและตามสมรรถภาพของตนเอง  เพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้า

          กศน.ปากพนังมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมเทียบระดับในระดับประถมศึกษาโดยการให้ความรู้ตามหมวดวิชา และการทำแฟ้มสะสมผลงานตามหมวดวิชา  เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวเกิดการเรียนรู้และคิดเป็น

ทีมงานที่ปรึกษาเทียบระดับนักศึกษา

โดย พนักงานราชการ  และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศบอ.ปากพนัง

  นำโดย ผอ.ศุภชัย  สกุลแก้ว