1  กุมพาพันธ์  2550

           ทีมคนหน้างานที่่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นชุมชนซึ่งเป็นคนที่ไร้หมวก ไม่ตำแหน่งอะไรหรอกค่ะ...จำนวน  9  ชีวิต ตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อกำหนดแผนในการเดินกิจกรรมงาน  กศน. ในพื้นที่ชุมชนของ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วและกิจกรรม ที่จะไปต่อยอดบางกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

       ในปีงบประมาณ  2550  นี้คิดว่าในตำบลบางจากจ ะจัดกระบวน การศึกษาอาชีพดังนี้ 

  •  การปลูกผักสวนครัว
  • การทำนำ้หมักชีวภาพ
  • การทำดอกไม้จันทน์
  • การเพาะเห็ด
  • การพัฒนากลุ่มปุ๋ยหมัก

            ส่วนที่ตำบลท่าไร่ก็ได้ใช้ฐานข้อมูลเดิมของชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ  2550  ดังนี้

  • การทำเครื่องแกง
  • การเพาะเห็ด
  • การทำน้ำหมักชีวภาพ
  • การปลูกผักสวนครัว
  • การเลี้ยงโคพื้นเมือง
        ในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ  2550  นี้ดิฉันได้ ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ที่เป็นคนหน้างานเหมือน ดิฉันมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น  เกษตรตำบล  พัฒนากร  อบต.  สาธารณสุข  ฯลฯ  เพื่อให้กิจกรรมในพื้นที่เกิดศักยภาพและ พัฒนาตรงตามความต้องการของประชาชน  ซึ่งคิดว่าการทำงาน แนวนี้เป็นการประหยัด  บุคลากร  ทรัพยากรและงบประมาณได้มาก ทีเดียวเลยค่ะ....