สวัสดีครับ....วันนี้ผมได้มีประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก ซึ่งที่ผมได้ทำประกาศฉบับนี้ออกมาเนื่องจากผมได้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้ คณะสหเวชศาสตร์ ที่ใช้เดินทางภายในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังใช้มาตรการควบคุม วัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาการใช้น้ำมันต่อระยะทางในแต่ละเดือน และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการใช้มาตรการควบคุม ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ครับ และผมคาดว่าผลที่จะได้รับก็คือทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการใช้มาตรการควบคุม ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถตู้คณะสหเวชศาสตร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ.........