จากการที่สถาบันให้เขียนใบความเสี่ยงที่พบภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน กลายเป็นดาบสองคม ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

ผู้ที่เข้าใจเรื่องใบความเสี่ยง ก็สามารถนำมาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ข้อเสีย

ทำให้เกิดความแตกแยก กลายเป็นเรื่องที่ไม่พอใจกัน มีผลกระทบกับงานทำให้งานสะดุด ติดขัด แทนที่จะเร็วกลายเป็นช้าเพราะหน่วยงานที่ถูกเขียนใบความเสี่ยง ไม่พอใจ งานที่เกี่ยวข้องกันเลยไม่สนใจจะทำให้