ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.  ผู้บริหาร

         รองศาสตราจารย์  ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ    
         ตำแหน่ง รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มมส.
         เบอร์โทร 043-754241  
         โทรสาร 043-754241
         เบอร์มือถือ    089-4249989
         e-mail address :  
[email protected]
         Url address ของ blog :  http://gotoknow.org/blog/phyto
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   งานศึกษาทั่วไป  สำนักงานอธิการบดี มมส.

2. เจ้าหน้าที่
         
         นางสาวอัญชลี  พลอยเพ็ชร  นางบุญนิตา  อรุณวรรธนะ
         ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
         เบอร์โทร 043-754214
         โทรสาร 043-754241
         เบอร์มือถือ 089-6182067, 0817763521   
         e-mail  address :
[email protected] ,   [email protected]
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้    สำนักงานอธิการบดี มมส.